Oddziaływanie bezpośrednie

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Oddziaływanie bezpośrednie, którym spółki Grupy PZU mogą skutecznie zarządzać, jest domeną obszarów administracji i zarządzania nieruchomościami. Bezpośrednie oddziaływanie na środowisko związane jest przede wszystkim z utrzymaniem placówek i zatrudnieniem pracowników. Sprowadza się do konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, generowania odpadów, itp. To również zapotrzebowanie na papier i inne materiały biurowe, a także zużycie paliw przez flotę samochodową.

Działalność operacyjna wiąże się z generowaniem odpadów, wśród których znaczną część stanowią surowce wtórne (makulatura) oraz inne odpady poddawane recyklingowi, odpady komunalne, a także w pewnej niewielkiej ilości odpady niebezpieczne (tonery, zużyte świetlówki) zarządzane zgodnie z przepisami prawa. W poszczególnych budynkach realizowane są prace termomodernizacyjne (m.in. remonty instalacji CO, docieplenia elewacji, wymiana okien) i wymiany termoregulatorów grzejnikowych. Od kilku lat prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w budynkach oddziałów i wybranych budynkach podlegających Centrali Grupy PZU.

W 2017 roku kontynuowane były działania mające na celu optymalizacje procesów pod kątem ograniczania wytwarzania dokumentacji i jej archiwizacji. W tym m.in. zmniejszenie całkowitej liczby drukarek w poszczególnych biurach na rzecz wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych oraz redukcja dokumentów papierowych na rzecz prowadzenia dokumentacji w systemach elektronicznych.

Istotnym aspektem oddziaływania bezpośredniego jest również zarządzanie flotą. Polityka w tym zakresie definiuje aspekty kluczowe dla cyklu amortyzacji i zakupu nowych samochodów. Zgodnie z przyjętymi założeniami stare pojazdy zastępowane są pojazdami o mniejszej pojemności i niskim zużyciu paliwa. Dodatkowo, analizowane się alternatywne rozwiązania modernizacji floty, np. zakupu pojazdów z napędem hybrydowym.

Świadome podejście do bezpośredniego oddziaływania na środowisko widoczne jest również w spółkach zależnych. Koncentrują się one na działaniach przynoszących oszczędności środowiskowe, poprzez ograniczenie zapotrzebowania na media (np. energia, woda), optymalizacje zużycia papieru oraz ograniczenie podróży służbowych. W dwóch spółkach zagranicznych, tj. w Lietuvos Draudimas oraz w AAS BALTA obowiązują sformalizowane polityki środowiskowe.

Ponadto Lietuvos Draudimas używa częściowo zielonej energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku PZU Litwa Życie w 2017 roku wprowadzono do użytku scentralizowane urządzania drukujące. Pozwalają one zaoszczędzić zarówno energię elektryczną, jak i pozwolą ograniczyć zbędne wydruki.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia podejścia zarządczego PZU Zdrowie w wymiarze środowiskowym mają:

  • gospodarowanie odpadami, szczególnie niebezpiecznymi odpadami medycznymi, zgodnie z wymaganiami prawa,
  • stosowanie w procedurach medycznych wyłącznie dopuszczonych do obrotu i atestowanych środków,
  • ścisłe przestrzeganie zasad bezpiecznej sterylizacji, mycia i dezynfekcji,
  • restrykcyjne podejście do zasad bezpieczeństwa pacjenta i personelu w medycynie radiologicznej (przestrzeganie wymogów prawa atomowego),
  • bezpieczne dla środowiska wycofywanie z użycia leków przeterminowanych, oraz przechowywanie szczepionek,
  • wdrażanie w usługach medycznych nowych technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku (np. konsultacje on- line, elektroniczna dokumentacja medyczna, teleradiologia),
  • zastępowanie wydruków papierowych dokumentami w formie elektronicznej (tam gdzie jest to możliwe).

Kwestie te regulowane są nie tylko obowiązującymi przepisami prawa, ale także odpowiednimi procedurami i instrukcjami wewnętrznymi.

Oddziaływanie bezpośrednie TFI PZU i PTE PZU na środowisko naturalne jest znikome i może być uznane za nieistotne. Ich działalność biurowa prowadzona jest na terenie nieruchomości należących do Grupy PZU i zarządzanych przez inne spółki, które dążą do optymalizacji zużycia energii oraz mediów w administrowanych budynkach. W związku z powyższym spółki TFI PZU i PTE PZU nie posiadają sformalizowanych polityk środowiskowych.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności bezpośrednio spółki sektora bankowego nie oddziałują negatywnie w znaczący sposób na środowisko naturalne. Na koniec 2017 roku w ramach spółek segmentu bankowego Grupy PZU nie funkcjonowały formalne polityki w zakresie ochrony środowiska. Mimo braku formalnych regulacji spółki z tego segmentu zwracają uwagę na minimalizację wpływu na przyrodę.

W Banku Pekao tematyka ochrony środowiska jest uwzględniona w kilku regulacjach wewnętrznych, w ramach których bank stara się minimalizować wpływ na środowisko naturalne poprzez wprowadzanie pro-ekologicznych rozwiązań technicznych w posiadanych nieruchomościach, wymianę samochodów służbowych na te emitujące mniej spalin, oraz monitorowanie zużycia surowców i materiałów.

Ponadto bank od wielu lat konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów – wyjątkowego i unikalnego gatunku zagrożonego wyginięciem. W ramach działań w 2017 roku kontynuowano współpracę z sześcioma wiodącymi instytucjami zajmującymi się ochroną tego największego europejskiego ssaka. Udzielane wsparcie przeznaczane jest na dywersyfikację i rozwój populacji, utrzymanie Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieski Park Narodowy, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

Spółki z Grupy Alior Bank dzięki wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań szczególną wagę przykładają do ograniczania drukowanej dokumentacji. Dodatkowo w budynkach centrali banku w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku prowadzona jest segregacja odpadów. W najbliższej przyszłości spółka planuje również modernizację instalacji elektrycznej i wymianę oświetlenia na znacznie bardziej energooszczędne rozwiązania LED.

Facebook Twitter Google Plus All