Oddziaływanie pośrednie

Wyniki 2017

Działalność

Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Udział Grupy PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 35,7%
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Mocna pozycja w ubezpieczeniach ze składką płatną okresowo z udziałem na poziomie 45,8% (+0,7 p.p. r/r, najwyższy poziom od 2010 roku)
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
Model Grupy oparty na kompleksowej ofercie w obszarze ubezpieczeń, finansów i zdrowia
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
2000 placówek do dyspozycji klientów w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej Grupy PZU
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
Mocna pozycja rynkowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w tym w działalności bezpośredniej z udziałem na poziomie 38,4%
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów
2 pozycja Pekao i 8 pozycja Alior Bank na rynku pod względem zgromadzonych aktywów

GRIs:

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Odziaływanie pośrednie wiąże się z możliwymi skutkami decyzji Grupy PZU na zachowania klientów i ich wpływ na otoczenie przyrodnicze. Dotyczy to usług ubezpieczeniowych oraz działalności bankowej i inwestycyjnej.

W przypadku dużych klientów, np. zakładów przemysłowych, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka oraz scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym oraz ryzykiem z obszaru bhp klienta. Dlatego też, podejmowanie przez klienta działań na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia jego pewnych elementów, nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia, przyczynia się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska lub ludzi związanych z działalnością operacyjną klienta. Co więcej na trwałe obniżenie ryzyka w danym przedsiębiorstwie może wpłynąć wykorzystanie środków z funduszy prewencyjnych PZU.

Dobrym przykładem produktu z oferty PZU odnoszącym się do obszaru środowiskowego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, którego konstrukcja umożliwia ubezpieczonemu objęcie ochroną ubezpieczeniową również szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją takich zanieczyszczeń (tzw. OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu).

Kolejnym przykładem produktu, który pośrednio wpływa na realne zachowanie przedsiębiorców, będących klientami PZU, jest gwarancja środowiskowa, mająca konstrukcję analogiczną do gwarancji finansowej. Jej przedmiotem jest zobowiązanie PZU do zapłaty określonej kwoty w przypadku gdy firma, której została udzielona gwarancja, nie usunęła negatywnych dla środowiska skutków powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub – pomimo pisemnego wezwania do zapłaty – nie zapłaciła w wyznaczonym terminie całości lub części kosztów naprawienia szkody w środowisku. Z punktu widzenia klienta, produkt ten stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu negatywnych skutków mogących powstać w środowisku, które reguluje m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska. Beneficjentem tej gwarancji jest organ ochrony środowiska wydający odpowiedni akt administracyjny na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, np. marszałek, wojewoda, starosta.

W produktach oferowanych przez TUW PZUW znajduje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym. Również w procesie oceny ryzyka i formułowania programów ubezpieczeniowych, ograniczane jest ryzyko powstania szkód w środowisku.

Przykładem stosunkowo prostych działań, wiążących sprzedaż ubezpieczeń z ekologią, może być marketing społecznie zaangażowany, wykorzystywany przez Lietuvos Draudimas. Spółka zorganizowała akcję powiązaną ze sprzedażą ubezpieczeń mieszkaniowych – w 2016 roku za każde nowe zawarte ubezpieczanie domu Lietuvos Draudimas zobowiązał się do posadzenia drzewa. Akcja trwała przez 3 miesiące i w kwietniu 2017 roku spółka posadziła 64 100 drzew.

W TFI PZU i PTE PZU aspekty środowiskowe nie są obecnie kluczowym kryterium inwestycji kapitałowych. Grupa PZU, obserwując trendy rynkowe, nie wyklucza, że wraz z rozwojem tzw. inwestycji etycznych, będzie wprowadzać do oferty produkty oparte o czynniki ESG (environmental socia, social responsibility, corporate governance).

W ofercie TFI PZU znajduje się subfundusz inwestycyjny PZU Energia Medycyna Ekologia. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą: energetyczną (producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej), ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, generycznych i OTC, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia) i ochrony środowiska naturalnego (spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, spółki zajmujące się recyklingiem).

W Grupie Pekao największy pośredni wpływ na środowisko ma bank, który realizuje politykę proekologiczną, wynikającą z Programu Ochrony Środowiska ONZ i Deklaracji Banków w sprawie środowiska i zrównoważonego rozwoju (United Nations Environment Programme Finance Initiative).Tym samym uwzględnia kwestie ekologiczne w procesie analizy ryzyka kredytowego zawieranych transakcji oraz w procesie ich monitorowania. Uwzględniając kwestie ekologiczne, bank nie finansuje szeregu rodzajów działalności. Część z nich została wymieniona w tzw. „Liście wyłączeń środowiskowych”, opartej na standardach międzynarodowych, w tym między innymi na konwencji CITES (Convention on International Trade in Endangered Species – Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem). Bank nie finansuje również działalności związanej z obrotem towarami niebezpiecznymi dla środowiska oraz projektów działalności niezgodnej z regulacjami prawnymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto polityka ryzyka kredytowego wskazuje, że bank nie angażuje się w transakcje związane z finansowaniem produkcji wyposażenia wojskowego, elektrowni jądrowych, a także działalności generującej istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie wymagają akceptacji Zarządu Banku Pekao i opinii Rady Nadzorczej.

W Grupie Alior Bank, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami kredytowane są tylko odpowiedzialne inwestycje. Dla klientów, których łączne zaangażowanie (aktualne i wnioskowane) przekracza 1 mln zł pracownicy banku przeprowadzają staranną ocenę ryzyka środowiskowego, w tym ryzyka społecznego. Dla precyzyjnej oceny ryzyka środowiskowego związanego z transakcją finansowaną przez Alior Bank została stworzona Karta oceny ryzyka środowiskowego. Składane przez klientów oświadczenia i dokumenty są starannie analizowane i weryfikowane. W szczególnych przypadkach bank sięga także po opinie niezależnych ekspertów dotyczących poziomu ryzyka środowiskowego i społecznego danego przedsięwzięcia.

Dodatkowo w Alior Banku funkcjonują regulacje określające listę podmiotów, które nie uzyskają finansowania. Ograniczenia dotyczą spółek zajmujących się, m.in.:

  • produkcją lub sprzedażą broni i uzbrojenia,
  • działalnością hazardową,
  • wytwarzaniem energii atomowej lub paliw jądrowych,
  • uprawą tytoniu, produkcją wyrobów tytoniowych,
  • destylowaniem, rektyfikowaniem i mieszaniem alkoholi.

Alior Bank nie finansuje również działalności organizacji religijnych, partii politycznych, klubów sportowych, ani przedsięwzięć łączących się ze szkodliwymi lub opartymi na wyzysku formami pracy przymusowej, pracą dzieci, bezpośrednią dyskryminacją lub praktykami, które uniemożliwiają pracownikom zgodne z prawem korzystanie z ich praw do zrzeszania się i rokowań zbiorowych.

Facebook Twitter Google Plus All