Wynagrodzenia członków władz

Raport Roczny 2017 > Ład korporacyjny > Wynagrodzenia członków władz
Wyniki 2017

Ład Korporacyjny

Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Promowanie różnorodności i dbałość o równe traktowanie pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Budowa kultury organizacyjnej ze szczególnym poszanowaniem godności osobistej pracowników
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Zbiór dobrych praktyk fundamentem norm etycznych w Grupie PZU, we wszystkich kluczowych aspektach funkcjonowania
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Transmisje video z konferencji wynikowych i wydarzeń korporacyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Program antykorupcyjny mający na celu ograniczenie ryzyko korupcji i wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Sprawny i przyjazny pracownikom system zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zasady wynagradzania Członków Zarządu kształtowane są przez Radę Nadzorczą, zgodnie z uchwałą 4 NWZA Spółki PZU z 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą 38 ZWZ PZU z 29 czerwca 2017 roku w związku z ustawą z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Powyższe zasady przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej stanowią, że wynagrodzenie całkowite przysługujące Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki składa się z:

 • wynagrodzenia stałego - zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe, które nie może przekroczyć przedziału referencyjnego ustalonego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 4 ust.3 ww. ustawy;
 • wynagrodzenia zmiennego – wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w ramach katalogu celów zarządczych określonych na podstawie ww. ustawy, do którego należą między innymi wzrost wartości spółki oraz poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. Ponadto istotna część wynagrodzenia zmiennego przyznawana jest w formie odroczonego wynagrodzenia zmiennego. Odroczone wynagrodzenie zmienne podlega odroczeniu przez 3 lata, a po 12, 24 i 36 miesiącach odpowiednio od daty przyznania, Członek Zarządu może nabyć prawo do 1/3 części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany rok, po spełnieniu warunków opisanych w umowie o świadczenie usług zarządzania.

Ponadto umowy o świadczenie usług zarządzania zawierane z członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej regulują okres ich wypowiedzenia oraz kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki po ich rozwiązaniu w zamian za wypłacane odszkodowanie, które zostały ustalone w oparciu o ww. ustawę. W latach 2016-2017 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Dyrektorzy Grupy

W PZU i PZU Życie funkcjonuje wspólny model zarządczy. W ramach tego modelu istnieją stanowiska Dyrektorów Grupy PZU, których zasady tworzenia oraz zasady powoływania i odwoływania z tych stanowisk określają Regulaminy Organizacyjne Spółek. Zgodnie z tym modelem osoby pełniące funkcje członków Zarządu PZU Życie są jednocześnie zatrudnione jako dyrektorzy Grupy PZU w PZU i odpowiadają za te same struktury i obszary biznesowe w PZU i PZU Życie.

1 stycznia 2017 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Sławomir Niemierka;
 • Roman Pałac;
 • Paweł Surówka.

15 marca 2017 roku Dyrektorem Grupy PZU została Dorota Macieja. Z dniem 31 października 2017 roku z funkcji Dyrektora Grupy PZU odwołany został Sławomir Niemierka.

Funkcję dyrektorów Grupy PZU przez cały lub część 2017 roku pełniły następujące osoby:

 • Aleksandra Agatowska;
 • Tomasz Karusewicz;
 • Bartłomiej Litwińczuk;
 • Dorota Macieja;
 • Sławomir Niemierka;
 • Roman Pałac;
 • Paweł Surówka.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys)1 stycznia – 31 grudnia 20171 stycznia – 31 grudnia 2016
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:6 8702 0426 680-
Paweł Surówka68374176-
Rodger Hodgkiss1 171412634-
Tomasz Kulik319--1)-
Maciej Rapkiewicz1 152379581-
Małgorzata Sadurska421---
Michał Krupiński2 0862)8951 377-
Andrzej Jaworski9453)282434-
Marcin Chludziński93---
Beata Kozłowska-Chyła--634 4)-
Robert Pietryszyn--273-
Sebastian Klimek--5795)-
Przemysław Dąbrowski--6836)-
Dariusz Krzewina--6687)-
Tomasz Tarkowski--121-
Rafał Grodzicki--5208)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:5 1381 3814 503199
Aleksandra Agatowska854254505-
Tomasz Karusewicz1 031356611-
Bartłomiej Litwińczuk754122241-
Sławomir Niemierka751199862199
Roman Pałac986378581-
Dorota Macieja501---
Paweł Surówka2619)7245510)-
Tobiasz Bury--70611)-
Przemysław Henschke--54212)-
Rada Nadzorcza, z czego:1 344-1 241-
Paweł Górecki131---
Alojzy Nowak154-120-
Marcin Chludziński133-119-
Agata Górnicka133---
Katarzyna Lewandowska115---
Robert Śnitko105---
Maciej Zaborowski146-143-
Bogusław Banaszak142---
Marcin Gargas18-167-
Aneta Fałek114---
Paweł Kaczmarek48-191-
Eligiusz Krześniak13-119-
Jerzy Paluchniak39-118-
Piotr Paszko13-119-
Radosław Potrzeszcz13-119-
Łukasz Świerżewski27---
Zbigniew Ćwiąkalski--3-
Zbigniew Derdziuk--2-
Dariusz Filar--2-
Dariusz Kacprzyk--2-
Jakub Karnowski--2-
Aleksandra Magaczewska--2-
Maciej Piotrowski--2-
Piotr Walkowiak--11-

1) wynagrodzenie otrzymywał wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 600 tys.zł
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 276 tys.zł
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 111 tys.zł
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 332 tys.zł
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
8) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł
9) wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Dyrektora Grupy do 12 kwietnia 2017
10) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24/04/2016 - 31/10/2016
11) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 371 tys.zł
12 w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20171 stycznia – 31 grudnia 2016
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:2 8358014 031-
Paweł Surówka499214329-
Rodger Hodgkiss491214599-
Tomasz Kulik840103206-
Maciej Rapkiewicz446135208-
Michał Krupiński671)---
Andrzej Jaworski4922)135208-
Beata Kozłowska-Chyła--3293)-
Robert Pietryszyn--135-
Sebastian Klimek--2084)-
Przemysław Dąbrowski--3685)-
Dariusz Krzewina--3606)-
Tomasz Tarkowski--8017)-
Rafał Grodzicki--2808)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:3 0307062 332107
Aleksandra Agatowska509137272-
Tomasz Karusewicz604192329-
Bartłomiej Litwińczuk45566147-
Sławomir Niemierka539107599107
Roman Pałac604204313-
Dorota Macieja319---
Tobiasz Bury--3809)-
Przemysław Henschke--29210)-
Rada Nadzorcza, z czego:3---
Ryszard Wawryniewicz3---

1) wynagrodzenie z tyt.pełnienia funkcji Członka RN Alior Banku w okresie 1/01/2017 - 14/06/2017
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 149 tys.zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 119 tys.zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 138 tys.zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 179 tys.zł (PZU Życie)
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 30 tys.zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 150 tys.zł (LINK4)
8) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 200 tys.zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)

Facebook Twitter Google Plus All