Model Kreowania Wartości

Raport Roczny 2017 > Model Kreowania Wartości
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Model kreowania wartości

Każdy zintegrowany raport powinien zawierać model tworzenia wartości.
Zobacz nasz Model Kreowania Wartości, aby zrozumieć, w jaki sposób PZU kreuję trwałe wartości.

Zobacz więcej
Kapitały
Wartość
dla
interesariuszy

Dostarczamy unikalną ofertę

 • Potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zrozumiałe, dopasowane do potrzeb produkty, zapewniające bezpieczeństwo finansowe klienta
 • Szeroka i wielokanałowa sieć dystrybucji
 • Ekosystem partnerstw strategicznych
 • Szybka i sprawna obsługa, indywidualne podejście do klienta

Budujemy trwałe relacje

 • Długoterminowe partnerstwo
 • Kompleksowa oferta oparta na wiedzy o kliencie i jego realnych potrzebach
 • Unikalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem dla klienta

Ograniczamy ryzyko

 • Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa finansowego, operacyjnego i regulacyjnego
 • Ochrona zrównoważonego wzrostu wartości Grupy PZU
 • Ochrona wartości i reputacji Grupy PZU
 • Zabezpieczenie zachowania najwyższych standardów postępowania we wszystkich obszarach działalności

Odpowiedzialnie zarządzamy bilansem

 • Efektywna alokacja aktywów i zobowiązań
 • Adekwatność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Zapewnienie płynności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego

Zdrowie

Ochrona zdrowotna - oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej, profilaktyka, prewencja, promowanie zdrowego stylu życia

Inwestycje

Ochrona bezpieczeństwa finansowego – pomnażanie oszczędności, programy budowania kapitału

Bankowość

Prowadzenie czynności bankowych w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i świadczenie usług płatniczych

Rozwiązania mobilne

Produkty i usługi dostępne dla klienta zawsze i wszędzie, gdzie sobie tego życzy

Big data

Dostęp do ogromnych zbiorów danych, umiejętność ich błyskawicznej analizy i wykorzystania

Sztuczna inteligencja

Metody oceny ryzyka i taryfikacji, marketing i prewencja uproszczenie procesów

Ubezpieczenia

Ochrona przed skutkami zdarzeń losowych – wycena ryzyka, kalkulacja i inwestowanie składek, wypłata odszkodowań

Kapitały
Model biznesowy
Wartość dla interesariuszy

Kapitały

Finansowy

Środki akcjonariuszy, kapitały własne, kapitały obce

 • 317 405 mln zł - skonsolidowane aktywa
 • 37 601 mln zł - kapitały własne grupy
 • 5 319 mln zł – obligacje podporządkowane

Ludzki

Pracownicy, agenci i pośrednicy, ich kompetencje, wiedza, umiejętności, wartości i postawy

 • 41 391 pracowników grupy
 • 10 521 agentów spółek ubezpieczeniowych

Organizacyjny

Procesy, procedury, mechanizmy i struktury, a także infrastruktura i systemy IT umożliwiające efektywne funkcjonowanie grupy

 • Ład korporacyjny w grupie
 • Dobre praktyki
 • Wspólne polityki grupowe
 • Plany ciągłości działania (BCP)

Intelektualny

Inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje, umożliwiające rozwój, a także wiedza organizacji, doświadczenie, wykorzystywane technologie

 • Centra innowacji PZU, Alior Bank
 • Inwestycje w start-upy z branży finansowej i ubezpieczeniowej
 • Know-how w ubezpieczeniach, bankowości, inwestycjach i opiece zdrowotnej
 • Własne doświadczone zespoły IT
 • 71,5% pracowników z wyższym wykształceniem
 • Obszerne zbiory / bazy danych
 • Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem

Społeczny (Marka)

Reputacja, relacje i współpraca z klientami, społecznościami i innymi interesariuszami

 • 200 lat historii Grupy PZU
 • Wartość marki PZU 1 981,1 mln zł (wg Rankingu marek Rzeczpospolitej)
 • Najwyższa rozpoznawalność marki PZU wśród ubezpieczycieli w Polsce (88% rozpoznawalność spontaniczna, 100% wspomagana rozpoznawalność marki PZU)
 • Rzecznik Klientów i Rada Klientów w PZU


Naturalny

Zasoby naturalne odnawialne i nieodnawialne, użytkowane w działalności (zużycie):

 • 129 168,2 MWh - energii elektrycznej
 • 5 296,8 ton paliw (benzyna, olej napędowy)
 • 648 756,4 GJ - energii cieplnej
 • Woda

Model biznesowy

Dostarczamy unikalną ofertę

 • Potencjał największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zrozumiałe, dopasowane do potrzeb produkty, zapewniające bezpieczeństwo finansowe klienta
 • Szeroka i wielokanałowa sieć dystrybucji
 • Ekosystem partnerstw strategicznych
 • Szybka i sprawna obsługa, indywidualne podejście do klienta

Budujemy trwałe relacje

 • Długoterminowe partnerstwo
 • Kompleksowa oferta oparta na wiedzy o kliencie i jego realnych potrzebach
 • Unikalne doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem dla klienta

Ograniczamy ryzyko

 • Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa finansowego, operacyjnego i regulacyjnego
 • Ochrona zrównoważonego wzrostu wartości Grupy PZU
 • Ochrona wartości i reputacji Grupy PZU
 • Zabezpieczenie zachowania najwyższych standardów postępowania we wszystkich obszarach działalności

Odpowiedzialnie zarządzamy bilansem

 • Efektywna alokacja aktywów i zobowiązań
 • Adekwatność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
 • Zapewnienie płynności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kapitałowego

Zdrowie

Ochrona zdrowotna - oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej, profilaktyka, prewencja, promowanie zdrowego stylu życia

Inwestycje

Ochrona bezpieczeństwa finansowego – pomnażanie oszczędności, programy budowania kapitału

Bankowość

Prowadzenie czynności bankowych w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i świadczenie usług płatniczych

Rozwiązania mobilne

Produkty i usługi dostępne dla klienta zawsze i wszędzie, gdzie sobie tego życzy

Big data

Dostęp do ogromnych zbiorów danych, umiejętność ich błyskawicznej analizy i wykorzystania

Sztuczna inteligencja

Metody oceny ryzyka i taryfikacji, marketing i prewencja uproszczenie procesów

Ubezpieczenia

Ochrona przed skutkami zdarzeń losowych – wycena ryzyka, kalkulacja i inwestowanie składek, wypłata odszkodowań

Wartość dla interesariuszy

Inwestorzy i udziałowcy

 • 21,1% zwrotu z kapitału (ROE) dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 • Całkowity zwrot z akcji (TSR) w 2017 roku - 31,2% dla akcjonariuszy PZU; 9,8% dla akcjonariuszy Pekao, wzrost kursu akcji Alior Bank w 2017 roku o 47%
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa – współczynnik wypłacalność II dla PZU na poziomie 237% (po 9M 2017 roku)
 • Wysokie standardy Ładu Korporacyjnego – obecność w RESPECT Index (PZU od 2012 roku, Pekao od 2016 roku), przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
 • A-/stabilna - Rating S&P Global Ratings dla PZU – jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki

Klienci

 • 13 019 mln złotych wypłaconych odszkodowań i świadczeń
 • 169 457 mln zł należności od klientów z tytułu kredytów
 • Wysoka jakość produktów i usług – wskaźnik lojalności klientów (NPS) wyższy niż u konkurencji (dla PZU)
 • Nagrody za jakość obsługi: Instytucja roku 2017 za jakość obsługi w placówkach i kanałach zdalnych dla PZU, Złoty laur klienta dla LINK4, Najlepszy dostawca usług finansowania handlu w Polsce dla Pekao
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu - dostępność produktów i usług dla klientów w każdym miejscu i czasie (postępujący proces usuwania barier architektonicznych, obsługa w języku migowym, dostępność on-line)


Pracownicy i partnerzy biznesowi

 • Konkurencyjny rynkowo, motywacyjny system wynagrodzeń oraz szeroki zakres dodatków pozapłacowych (benefity)
 • Atrakcyjne miejsce pracy oferujące przyjazne środowisko i atmosferę oraz szanse na rozwój - 17 godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika
 • Poszanowanie różnorodności - 57,5% kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności (PZU)
 • Programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży
 • Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza
 • Nagrody i wyróżnienia HR (m.in. dla PZU: HR Najwyższej Jakości, Praktyki i Staże Najwyższej Jakości, LINK4: Best quality employer, Inwestor w kapitał ludzki, Pekao: Top Employer 2017)

Społeczności lokalne i dostawcy

 • 10 807 godzin spędzonych na wolontariacie przez pracowników grupy
 • 74 441 tys. zł przekazanych na cele społeczne (m.in. dla instytucji, szpitali, miast) w tym 12 000 tys. zł na Fundację PZU
 • Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Programy prewencyjne
 • Brak zobowiązań przeterminowanych, 97% faktur z terminem płatności do 30 dni (PZU)

Administracja centralna i organizacje pozarządowe

 • 1 353 mln zł bieżącego podatku dochodowego od zysku skonsolidowanego Grupy PZU za 2017 rok
 • Brak kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska (PZU, Alior)
 • Dzielenie się wiedza ekspercką, współpraca w ramach debat i konferencji publicznych
 • Aktywności na rzecz rozwoju biznesu, nauki i nowych technologii
 • Współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń (PZU)

Facebook Twitter Google Plus All