Uwarunkowania makroekonomiczne

Raport Roczny 2017 > Rynek > Uwarunkowania makroekonomiczne
Wyniki 2017

Rynek

Wzrost konsumpcji o 4,8% r/r
Wzrost konsumpcji o 4,8% r/r
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,1% r/r
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,1% r/r
Wzrost PKB Polski o 4,6% r/r
Wzrost PKB Polski o 4,6% r/r
Wzrost WIG wzrósł o 23,2% r/r i WIG20 o 26,4% r/r
Wzrost WIG wzrósł o 23,2% r/r i WIG20 o 26,4% r/r
Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,6 p.p. r/r do 6,6%
Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,6 p.p. r/r do 6,6%
Wzrost inwestycji o 5,2% r/r
Wzrost inwestycji o 5,2% r/r
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2018 roku dynamiczny wzrost PKB w Polsce powinien być kontynuowany z zachowaniem solidnego wzrostu konsumpcji i z istotnie wyższą wobec 2017 roku dynamiką inwestycji. Na przełomie 2017 i 2018 roku weryfikowane były w górę prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro. Powoduje to także podnoszenie prognoz PKB dla polskiej gospodarki – nawet wyraźnie powyżej 4%.

Wzrost konsumpcji indywidualnej przekroczy zapewne w 2018 roku 4%. W warunkach przewagi popytu nad podażą na rynku pracy dynamika płac powinna wzrosnąć – jednak przedsiębiorstwom produkującym dobra i usługi wchodzące do wymiany międzynarodowej może być trudno mocno podnosić wynagrodzenia bez uszczerbku dla konkurencyjności. Inflacja u głównych partnerów handlowych pozostaje bowiem stosunkowo niska.

W miarę wchodzenia w fazę realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych środkami z UE, wyraźnie wzrosną inwestycje. Pod koniec 2017 roku zaczęły rosnąć wyraźniej także inwestycje przedsiębiorstw i ta tendencja powinna być kontynuowana w 2018 roku. Problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników mogą jednak ograniczać ich wzrost.

Bieżąca dynamika PKB w 2018 roku ponownie będzie wyraźnie odchylać się od potencjalnego tempa wzrostu PKB (nieco powyżej 3%). Na razie nie widać jednak symptomów braku zrównoważenia gospodarki. Średnioroczna inflacja CPI może w 2018 roku nadal nie przekraczać celu inflacyjnego NBP (2,5%), przy wyraźniejszej niż w 2017 roku tendencji wzrostu inflacji bazowej, odzwierciedlającej przyspieszenie wzrostu płac i dynamiczny wzrost popytu. Obniżenie rocznej dynamiki cen żywności powinno jednak w 2018 roku łagodzić tempo wzrostu ogólnego wskaźnika inflacji. Ogólny wskaźnik CPI może wahać się istotnie w ciągu 2018 roku wskutek działania efektów bazowych na cenach paliw i żywności, osiągając latem około 2,5% r/r. Za rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp na przełomie 2018 i 2019 roku przemawia sytuacja na rynku pracy i rozwierająca się proinflacyjnie luka popytowa, a także zbliżające się rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp w strefie euro. Rada Polityki Pieniężnej na początku 2018 roku sygnalizowała jednak wysokie prawdopodobieństwo utrzymania stóp NBP na dotychczasowym poziomie w 2018 roku. Możliwe przejściowe obniżenie inflacji pod koniec przyszłego roku może ułatwić RPP podjęcie takiej decyzji.

Takie uwarunkowania makroekonomiczne powinny sprzyjać wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń. Jednocześnie wiele ryzyk dla wzrostu gospodarczego – mogących także zdestabilizować rynki finansowe – osłabło. Na początku 2018 roku wzrost PKB w gospodarce światowej jest nadspodziewanie mocny. Wyniki wyborów w głównych krajach UE nie zagroziły spójności Unii Europejskiej i strefy euro. Wydaje się także, ze zmalało ryzyko „twardego Brexitu”. Utrzymuje się natomiast ciągle ryzyko kryzysu finansowego w Chinach, a także zagrożenia geopolityczne – z problemami wokół programu atomowego Korei Północnej oraz relacjami USA-Iran włącznie.

Wśród czynników wewnętrznych mogących ograniczyć wzrost PKB w Polsce, wymienić należy problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników, ewentualne przedłużanie się stagnacji prywatnych inwestycji, czy mocniejszy od prognoz wzrost inflacji – erodujący realne dochody gospodarstw domowych. W 2018 roku prawdopodobieństwo istotnego spowolnienia wzrostu PKB nie jest jednak wysokie. Ryzyko fiskalne w 2018 roku także wydaje się niewielkie wobec ciągle wyraźnego wzrostu PKB i sprzyjającej wpływom podatkowym strukturze tego wzrostu.

Perspektywa wyższej inflacji i kontynuacja ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego (także w otoczeniu polskiej gospodarki) powinna sprzyjać wzrostowi rentowności obligacji skarbowych, co długookresowo jest korzystne dla Grupy PZU, choć krótkoterminowo może wpłynąć niekorzystnie na wynik netto z działalności inwestycyjnej. Wyraźnie wzrosło ryzyko związane z kształtowaniem się cen akcji. Oprócz rosnących wycen i perspektywy zwolnienia tempa wzrostu PKB po 2018 roku, wpływ na to ma także ryzyko istotnej korekty w USA, gdzie ożywienie jest już bardzo dojrzałe. Mimo deklarowanego przez RPP wysokiego prawdopodobieństwa utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, niepewność wiąże się także z prognozowaniem polityki pieniężnej NBP w 2018 roku. Projekcja inflacyjna NBP z listopada 2017 roku wskazuje bowiem na ryzyko wzrostu inflacji po 2018 roku.

Prognozy dla polskiej gospodarki2018*2017201620152014
Realny wzrost PKB w % (r/r)4,54,62,93,83,3
Wzrost konsumpcji indywidualnej w % (r/r)4,34,83,93,02,6
Wzrost nakładów brutto na środki trwałe w % (r/r)9,15,2(7,9)6,110,0
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w % (r/r, koniec okresu)2,12,10,8(0,5)(1,0)
Wzrost płac nominalnych w gospodarce narodowej w % (r/r)7,05,43,73,53,2
Stopa bezrobocia w % (koniec okresu)5,86,68,29,711,4
Stopa bazowa NBP w % (koniec okresu)1,501,501,501,502,00

* Prognoza z 2 marca 2018 roku
Źródło: Biuro Analiz Makroekonomicznych PZU

Facebook Twitter Google Plus All