Ryzyka pracownicze

Raport Roczny 2017 > Ryzyko > Ryzyka pracownicze
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

PZU ogranicza ryzyko w obszarze pracowniczym przede wszystkim w ramach:

  • Przeprowadzanych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników (obowiązkowe szkolenie wstępne oraz obowiązkowe / fakultatywne szkolenia e-learningowe);
  • Szczegółowej weryfikacji kompetencji zatrudnianych pracowników w ramach wieloetapowego procesu rekrutacji;
  • Otwartego dialogu z pracownikami oraz przedstawicielami funkcjonujących w PZU związków zawodowych;
  • Przestrzegania zasad ustalonego systemu premiowego, który uzależnia wynagrodzenie pracownika od wielu aspektów, w tym m.in.: jakości i terminowości realizowanych zadań, oraz rozwoju długoterminowego;
  • Wprowadzania szczegółowych instrukcji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Facebook Twitter Google Plus All