Wrażliwość na ryzyko

Raport Roczny 2017 > Ryzyko > Wrażliwość na ryzyko
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

Tabela na stronie 138 podsumowuje wyniki analizy wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych Grupy PZU na zmiany ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych oraz należności banków od klientów i zobowiązań banku z tytułu depozytów.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, stanowiące zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Aktywów (w mln zł)Zmiana czynnika ryzyka31 grudnia 201731 grudnia 2016
  Wpływ na wynik finansowy netto i kapitały własneWpływ na wynik finansowy netto i kapitały własne
Ryzyko stopy procentowejspadek 100 pb.1 244542
 wzrost 100 pb.(1 169)(522)
Ryzyko walutowewzrost 20%(183)(381)
 spadek 20%259381
Ryzyko cen instrumentów kapitałowychwzrost 20%350527
 spadek 20%(350)(527)

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

W tabeli poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu na wynik finansowy netto oraz kapitały własne zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy

Wrazliwość rezerwWpływ zmiany założeń na wynik finansowy netto i kapitały własne
 31 grudnia 201731 grudnia 2016
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p.407398
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p.(1 051)(1 030)
Śmiertelność 110% obecnie założonej127124
Śmiertelność 90% obecnie założonej(141)(138)
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1 p.p.(27)(29)
Śmiertelność 90% obecnie założonej(11)(11)
Zmiana założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1 p.p.(2 092)(2 112)
Śmiertelność 110% obecnie założonej(881)(891)
110% zachorowalności i wypadkowości(148)(153)

Działalność bankowa

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Banku. Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej banki kierują się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów.

Poniższa tabela przedstawia szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości w danym jej punkcie o 1 punkt bazowy (BPV).

BPV (tys. zł) (przesunięcie o 1 punkt bazowy)31.12.201731.12.2016
Pekao437nd
Alior Bank537452

Ryzyko walutowe

Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w obu bankach jest model wartości zagrożonej (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności (99%) oraz okresu utrzymania pozycji. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie.

VaR, 10dniowy - ryzyko walutowe - księga handlowa (tys. zł)31.12.201731.12.2016
Pekao2 337nd
Alior Bank157280

Facebook Twitter Google Plus All