Ambicje CSR

Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Społeczna odpowiedzialność – „Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i chcemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z ludźmi i otaczającym nas środowiskiem. Harmonijne działanie na wszystkich szczeblach naszej współpracy nie będzie możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia.

Staramy się ograniczyć negatywne następstwa ekologiczne naszej działalności przez wdrażanie „zielonych” inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystywanie narzędzi IT do optymalizacji zużycia materiałów.

Promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne i zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych. Popieramy obywatelskie postawy naszych pracowników.

Pracownicy nie mogą używać nazwy PZU w żadnych przedsięwzięciach ani inicjatywach o charakterze politycznym. Nie mogą też wypowiadać się w sposób sugerujący, że w tym zakresie reprezentują poglądy spółki, w której pracują. Zabronione jest wspieranie kandydatów i partii politycznych ze środków, które są własnością firmy.”

Strategia „Nowe PZU” definiuje ambicje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu dla kluczowych spółek Grupy: PZU i PZU Życie. Ich celem jest uporządkowanie najważniejszych dla PZU obszarów odpowiedzialności, kierunków działań i podejścia zarządczego do podejmowanych inicjatyw.

Docelowo, opracowane ambicje zostaną przełożone na pozostałe spółki Grupy w formie odrębnej strategii CSR (z uwagi na autonomiczność grup bankowych, kwestie CSR w tych podmiotach regulowane są odrębnie).

Nadrzędnym miernikiem dla przyjętych ambicji CSR Grupy PZU jest obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej.

Kluczowe mierniki niefinansowe

Facebook Twitter Google Plus All