Polityki Grupy PZU

Raport Roczny 2017 > Strategia > Polityki Grupy PZU
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Obecny kształt Grupy PZU to rezultat dynamicznego wzrostu, który przyśpieszył z chwilą wejścia PZU do grona spółek giełdowych (IPO w 2010 roku). Główną cześć grupy stanowią budowane latami, drogą rozwoju organicznego, spółki PZU, PZU Życie, PTE PZU, TFI PZU, nieco młodsze TUW PZUW oraz spółki wsparcia (m.in. PZU Pomoc, PZU CO, PZU Lab). Równocześnie Grupa PZU rozwijała się w drodze akwizycji. W jej skład weszły w ten sposób: LINK4, spółki związane z ochroną zdrowia skupione wokół PZU Zdrowie, dwie duże grupy bankowe (Pekao, Alior Bank), spółki ubezpieczeniowe z krajów bałtyckich i Ukrainy.

Na bazie Dobrych Praktyk powstawały kolejne szczegółowe Polityki Zarządcze w kluczowych obszarach biznesu. W pierwszej kolejności były one wdrażane w największych spółkach tj. PZU i PZU Życie, a w kolejnej, w pozostałych spółkach Grupy. Z uwagi na skalę akwizycji w ostatnich latach, podjęto działania mające na celu lepszą koordynację kluczowych procesów oraz ustalenie systemu wartości definiujących Grupę w celu minimalizacji ryzyka braku zgodności w poszczególnych obszarach. Celem było stworzenie systemu wartości, który zapewniłby efektywne zarządzanie całą grupą kapitałową, przy zachowaniu lokalnej specyfiki rynku i przewag konkurencyjnych w danych spółkach.

21 marca 2017 roku zawarto porozumienie w sprawie zasad współpracy w Grupie PZU, które miało na celu wypracowanie jednolitych polityk w strategicznych obszarach całej Grupy. Jego stronami były spółki grupy kapitałowej (z wyłączeniem Banku Pekao, Alior Banku i spółek od nich zależnych), które zobowiązały się do współdziałania w zakresie określonych obszarów na poziomie Zarządu PZU. Zdefiniowano, że Polityki Grupy PZU mają obowiązywać we wszystkich kluczowych obszarach działalności.

Podjęte działania znalazły odzwierciedlenie w strategii „Nowe PZU”, która definiuje sposób w jaki będą zaspokajane przyszłe potrzeby klienta. Nowe PZU będzie oferować rozwiązania z zakresu ubezpieczeń, zdrowia, inwestycji i bankowości, które mają pomóc klientowi planować przyszłość jego i jego najbliższych: od narodzin dziecka, poprzez edukację, pierwszą pracę, okres usamodzielnienia się, założenie rodziny, aż po emeryturę. W tym zorientowanym na klienta i jego potrzeby modelu następuje odejście od myślenia o korporacyjnych fabrykach produktowych. Nowe PZU będzie działać jak spółka usługowo-doradcza, tj. jeden organizm, zachowując wysokie standardy w każdym z obszarów.

Jednolite polityki w Grupie PZU

Facebook Twitter Google Plus All