Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2017 roku

Raport Roczny 2017 > Strategia > Realizacja kluczowych projektów oraz inicjatyw w 2017 roku
Wyniki 2017

Strategia

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wykorzystanie sztucznej inteligencji, big data i rozwiązań mobilnych
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Wzrost wolumenu aktywów pod zarządzaniem oraz potencjał synergii w ramach możliwości połączenie TFI w ramach Grupy PZU
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Ponadprzeciętny poziom rentowności ROE do roku 2020 (>20%)
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Jednolite polityki Zarządcze w strategicznych obszarach Grupy
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Wzrost kontrybucji segmentu bankowego, dzięki wyższemu wynikowi netto banków oraz realizacji efektów synergii z PZU
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obecność w RESPECT Index na poziomie minimum średniej dla branży finansowej, jako główna ambicja Grupy w obszarze CSR
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku Grupa realizowała następujące cele w poszczególnych obszarach biznesowych:

Kluczowe obszaryPodsumowanie działań i osiągnięć w 2017 roku
Ubezpieczenia
 1. Utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych przez Grupę PZU. Według danych KNF za III kwartał 2017 roku udział PZU w rynku (działalność bezpośrednia) wyniósł 35,8%. 
 2. Udział LINK4 w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 2,9% na koniec III kwartału 2017 roku (wzrost o 0,6 p.p. r/r; działalność bezpośrednia). 
 3. Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową. Udział w rynku wyniósł 45,8% po III kwartale 2017 roku (rok wcześniej 45,0%). W całym rynku ubezpieczeń na życie udział PZU Życie po III kwartale 2017 roku wyniósł 34,8% (wzrost o 1,1 p.p. r/r). 
 4. Ugruntowanie pozycji lidera rynku na Litwie i Łotwie. Udział spółki litewskiej w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 31,0% (wzrost o 1,6 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku), zaś udział na rynku łotewskim po III kwartale 2017 roku utrzymał się na podobnym poziomie i wyniósł 27,2%. Udział w litewskim rynku ubezpieczeń na życie wyniósł 5,9% (wzrost o 1,1 p.p.). Udział Grupy PZU na estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł w 2017 roku 15,6% odnotowując wzrost o 1,1 p.p. Ukraińska spółka majątkowa odnotowała po III kwartale 2017 roku spadek udziału w rynku (3,3%) o 0,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast spółka życiowa zarejestrowała wzrost wielkości udziału (10,4% względem 8,5% r/r). 
 5. Zakończenie prac związanych z wdrożeniem systemu polisowego (projekt Everest), przekładającego się na poprawę konkurencyjności PZU. 
 6. Rozwój działalności TUW PZUW potwierdzony udziałem w rynku na poziomie 0,9% po III kwartałach 2017 roku (wzrost o 0,4 p.p. r/r). 
 7. Członkostwo w Lloyd’s i ścisła współpraca z syndykatem Argenta. PZU otrzymał prestiżowy certyfikat „Member of Lloyd’s”. 
 8. Rozszerzenie prac mających na celu wykorzystanie telematyki w Grupie PZU. Po rozwiązaniach wdrożonych w LINK4, rozpoczęcie prac nad projektem PZU GO, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. 
 9. Rozpoczęcie prac mających na celu wprowadzenie w PZU innowacyjnych rozwiązań z zakresie taryfikacji i wsparcia sprzedaży. 
 10. Rozpoczęcie wdrożenia zaawansowanych usług doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem poprzez PZU Lab. 
 11. PZU laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii „Skarb Narodowy” przyznawanej przedsiębiorstwom, które wyróżniły się w bieżącym roku na rynku gospodarczym oraz przyczyniły do promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. 
 12. PZU uhonorowany tytułem Marka Godna Zaufania 2017 przyznawanym przez miesięcznik „My Company Polska” dla produktów i usług, które w oczach przedsiębiorców charakteryzują się szczególnym zaufaniem.  
Inwestycje
 1. TFI PZU na trzecim miejscu na rynku pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu. Na koniec 2017 roku wartość AuM TFI PZU wyniosła 19,8 mld zł, co stanowiło 7,1% aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI. Pekao TFI na czwartym miejscu na rynku pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu. Na koniec 2017 roku wartość AuM Pekao TFI wyniosła ponad 18,4 mld zł, co stanowiło 6,6% aktywów zgromadzonych przez krajowe TFI. 
 2. Wzrost wielkości aktywów pod zarządzaniem klientów zewnętrznych z 7,0 mld zł na koniec 2016 roku do 7,3 mld zł na koniec 2017 roku. Udział aktywów klientów zewnętrznych TFI PZU w aktywach rynku TFI (z wyłączeniem aktywów niepublicznych) na koniec 2017 roku wyniósł 4,3%. 
 3. TFI PZU liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2017 TFI PZU zarządzało aktywami o wartości 4,2 mld zł (PPE, GPE, PPO, ZPI) – wzrost AuM o 13,1 % w stosunku do stanu na koniec 2016 roku. 
 4. Wartość aktywów netto OFE PZU Złota Jesień na koniec 2017 roku na poziomie 23,3 mld zł. Ponadto OFE PZU „Złota Jesień” osiągnęło w 2017 najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich Funduszy Emerytalnych na poziomie +20,9% r/r. Wartość aktywów netto Pekao OFE na koniec 2017 roku na poziomie 2,7 mld zł. 
 5. Zysk netto PTE PZU na koniec 2017 roku na poziomie 70,8 mln zł. 
 6. Wypracowanie nowej Strategii zarządzania portfelem lokat na rachunek i ryzyko Grupy PZU. 
 7. Rozpoczęcie przygotowania do modyfikacji oferty PZU pod kątem przyszłych zmian w systemie emerytalnym (Program Budowy Kapitału).
Zdrowie
 1. Przychody Obszaru Zdrowie na koniec 2017 na poziomie 455,6 mln zł, co oznacza wzrost o 25,2% względem roku poprzedniego.
 2. Wzrost składki przypisanej brutto z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych o 27,1% w porównaniu do 2016 roku. 
 3. Nabycie udziałów Revimed przez PZU Zdrowie oraz nabycie udziałów przez Elvita w spółce NZOZ Trzebinia w 2017. PZU Zdrowie połączyło się z Medicus w Opolu również w 2017. Dodatkowo, w 01’2018 nastąpiło nabycie udziałów Centrum Św. Łukasza przez PZU Zdrowie. 
 4. Wdrożenie narzędzia do zarządzania siecią placówek medycznych własnych i współpracujących z PZU Zdrowie oraz zarządzania ruchem klientów na infolinii medycznej. 
 5. Realizacja prac nad wdrożeniem funkcjonalności umożliwiającej konsultantom Infolinii Medycznej komunikację online w zakresie umawiania świadczeń medycznych z rozproszoną siecią placówek medycznych. 
 6. Udostępnienie przez PZU Zdrowie nowej usługi, która umożliwia zdalne konsultacje medyczne przez telefon i Internet. Klienci w komfortowy sposób przez telefon, czat czy wideoczat mogą m.in.: omówić wyniki swoich badań, porozmawiać o niepokojących dolegliwościach i przyjmowanych lekach, zapoznać się z profilaktyką prozdrowotną, otrzymać skierowanie na badania i receptę na leki przyjmowane na stałe. 
 7. PZU Zdrowie laureatem prestiżowej nagrody Polski Kompas 2017 - wyróżnienia dla osób i instytucji,  
Bankowość
 1. Finalizacja zakupu 32,8% akcji Banku Pekao przez PZU i PFR za łączną kwotę 10,6 mld zł (7 czerwca 2017 roku). Cena nabycia jednej akcji wyniosła 123 zł. To jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Dzięki tej strategicznej inwestycji, PZU stało się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 
 2. Wzrost wartości aktywów bankowych w posiadaniu Grupy PZU do poziomu 255 mld zł na koniec 2017 roku. 
 3. Kontrybucja segmentu bankowego do wyniku operacyjnego Grupy PZU na poziomie 2 487 mln zł na koniec 2017 roku. 
 4. Kontynuacja prac, których celem jest osiągnięcie synergii przychodowych oraz kosztowych wynikających ze współpracy pomiędzy PZU a bankami w ramach grupy (Alior Bank, Pekao).

Czynniki wspierającePodsumowanie działań i osiągnięć w 2017 roku
Organizacja odpowiedzialna społecznie *Zaangażowanie społeczne
Strategiczne filary zaangażowania społecznego PZU to: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i tożsamość narodowa.

Bezpieczeństwo - obszar wiodący, prowadzone są działania związane z bezpieczeństwem na drodze:
 • edukacja i szkolenie użytkowników dróg: konferencje, zakup sprzętu, wymiana doświadczeń i wsparcie wiedzą ekspercką, 
 • likwidacja następstw nieszczęśliwych wypadków: wsparcie dla poszkodowanych, tj. objęcie opieką psychologiczną dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem Misie Ratują Dzieci, Fundacją Nagle Sami, Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa, 
 • kampanie społeczne i akcje prewencyjne (akcje prewencyjne służące podniesieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym: programy telewizyjne dotyczące bezpieczeństwa, projekty ogólnopolskie promujące bezpieczne zachowania na drodze). 

Zdrowie - obszar nawiązujący do aktywności w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń i usług zdrowotnych. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, której najbardziej widocznym elementem jest wspieranie biegów masowych (m.in. PZU Maraton Warszawski, PZU Półmaraton Warszawski, PZU Cracovia Maraton, PZU Cracovia Półmaraton). To również dbałość o zdrowie i życie Polaków, tj. wspieranie organizacji prozdrowotnych (pomoc szpitalom i placówkom ochrony zdrowia, hospicjom, fundacjom i innym podmiotom pomagającym ratować życie i zdrowie).

PZU pozostaje mecenasem kultury polskiej prowadząc działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa narodowego i na nowoczesny patriotyzm. Przede wszystkim jest to mecenat nad najznamienitszymi instytucjami kultury w Polsce - Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie, Teatrem Narodowym czy Teatrem Wielkim - Operą Narodową. To również podejmowanie się ogólnopolskich akcji związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki narodowej. Innym wymiarem aktywności jest wspieranie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie tożsamości narodowej.
Działania zrealizowane w 2017 roku
Sprawna obsługa, efektywne operacje, elastyczne IT
 1. 82% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń (badanie satysfakcji na próbie 4,4 tys. klientów przeprowadzone w IV kwartale 2017). 
 2. Uruchomienie nowej wersji aplikacji internetowej „Samoobsługa szkody”, dzięki której dokonanie oględzin i kalkulacja kwoty odszkodowania jest proste i szybkie. Cały proces zajmuje średnio 5 minut, a rekordzista otrzymał należne odszkodowanie już po 54 minutach od zarejestrowania się w systemie PZU. 
 3. Rozpoczęcie prac dot. automatyzacji i optymalizacji procesów obsługi szkód i świadczeń w oparciu o rozwiązania z zakresu robotyki. 
 4. Realizacja prac mających na celu poprawę efektywności w obszarze zakupów. 
 5. Kontynuacja prac nad wdrożeniem Systemu Identyfikacji Fraudów dla obszaru ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 6. Kontynuacja procesów sprzedaży nieruchomości zbędnych z punktu widzenia działalności statutowej PZU i PZU Życie. 
 7. PZU Instytucją Roku pod względem obsługi w placówkach i kanałach zdalnych. Wyróżnienie przyznawane przez portal mojebankowanie.pl promuje firmy, które dostarczają klientom najwyższą jakość obsługi. 
 8. PZU uhonorowane nagrodą Insurance Innovation of the month europejskiej organizacji EFMA. Największy polski ubezpieczyciel został wyróżniony za innowacyjny sposób obsługi klientów Głuchych i Niedosłyszących. PZU, jako pierwsza firma w Europie, uruchomiła w 2017 roku, trójstronne połączenia wideo przez Internet z konsultantem w języku migowym.  
Kultura efektywności kosztowej
 1. Spadek kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 10 mln zł na koniec 2017 roku, tj. -0,7 % r/r 
 2. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce o 1,1 p.p. na koniec 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 7 % 
 3. Poprawa wskaźnika kosztów administracyjnych w spółkach zagranicznych o 1,3 p.p. Na koniec 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 9,8%. 
 4. Proces restrukturyzacji zatrudnienia (PZU i PZU Życie, dotyczący wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy.  
Polityka kapitałowa i inwestycyjna oraz zintegrowany system zarządzania ryzykiem
 1. Wypłata dywidendy w wysokości 1,2 mld zł, tj. 1,40 zł na akcję, skutkujące stopą dywidendy na poziomie 3,3%. 
 2. Podwyższenie perspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej przez amerykańską agencję ratingową S&P Global Ratings. Rating siły finansowej PZU pozostaje na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki. 
 3. Pozyskanie przez PZU środków w wysokości 2,25 mld zł w ramach prywatnej emisji obligacji podporządkowanych, denominowanych w polskich złotych. To największa w historii emisja obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w Polsce, będąca jednocześnie pierwszą emisją w kraju zgodną z wymogami regulacji Solvency II. Obligacje są notowane na rynku Catalyst. PZU zostało laureatem nagrody przyznanej przez GPW za największą wartość debiutu na Catalyst w 2017 roku.  

* Pełen zakres informacji dotyczących realizacji przez Grupę PZU zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zawierający również wszystkie wymagane prawem informacje niefinansowe, znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU za 2017 rok, które stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PZU i PZU.

 

Facebook Twitter Google Plus All