Aktywa i pasywa (2013-2017)

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Aktywa i pasywa (2013-2017)
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Aktywa (mln zł)20172016201520142013
Wartości niematerialne 3 443 1 463 1 393 869 309
Wartość firmy 3 839 1 583 1 532 769 9
Rzeczowe aktywa trwałe 3 239 1 467 1 300 1 002 927
Nieruchomości inwestycyjne 2 354 1 738 1 172 2 236 1 475
Jednostki wyceniane metodą praw własności  20 37 54 66 49
Aktywa finansowe 281 854 105 286 89 229 56 760 55 086
Należności 9 096 5 664 3 350 3 085 2 707
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 1 250 990 1 097 753 527
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 577 633 369 27 17
Odroczone koszty akwizycji 1 485 1 407 1 154 712 610
Inne aktywa 692 866 801 363 325
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 8 239 2 973 2 440 324 569
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 317 1 189 1 506 607 179
Aktywa razem 317 405 125 296 105 397 67 573 62 787

Zobowiązania (mln zł)20172016201520142013
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe44 55842 19441 28040 16737 324
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 8 0087 0765 8565 2504 540
Rezerwa ubezpieczeń na życie16 06015 92816 22216 28216 048
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia8 8988 2728 2647 7706 587
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent5 7765 6735 8085 9985 761
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych145223
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe287323384439478
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający5 5154 9174 7444 4263 907
Rezerwy na świadczenia pracownicze556128117120123
Inne rezerwy497367108191193
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego638469509398255
Zobowiązania finansowe224 50760 03044 6959 4038 399
Inne zobowiązania9 0454 9913 5703 8743 365
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży333-252-
Zobowiązania razem279 804108 21290 27954 40549 660
Kapitały i zobowiązania razem317 405125 296105 39767 57362 787

Kapitały (mln zł)20172016201520142013
      
Kapitał podstawowy8686868686
Kapitał zapasowy11 82410 7589 9479 6798 856
Kapitał z aktualizacji wyceny157106241249242
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych43(4)(6)1
Akcje własne-(1)---
Pozostałe kapitały rezerwowe55---
Różnice kursowe jednostek podporządkowanych(73)(2)(42)(35)(38)
Zysk (strata) z lat ubiegłych(291)1083532262 397
Zysk (strata) netto2 9101 9352 3432 9683 293
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego----(1 727)
Udziały niekontrolujące22 9794 0862 194116
Kapitały razem37 60117 08415 11813 16813 128

Facebook Twitter Google Plus All