Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Przychody odsetkowe obejmują odsetki od instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających. W przychodach odsetkowych ujmuje się także opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem instrumentu finansowego stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej.

Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje oszacowane przyszłe przepływy pieniężne do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego.

Przychody z tytułu odsetek rozpoznaje się memoriałowo w oparciu o efektywną stopę procentową. Dywidendy ujmuje się jako przychody w momencie nabycia prawa do dywidendy.

Facebook Twitter Google Plus All