13.1 Zasady rachunkowości

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wynik netto z realizacji zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych.

Odpisy z tytułu utraty wartości zawierają saldo utworzonych i rozwiązanych odpisów z tytułu utraty wartości, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 33.7.1.

Facebook Twitter Google Plus All