13.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Wynik netto z realizacji inwestycji247(93)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym:(14)(21)
Instrumenty kapitałowe(34)90
Dłużne papiery wartościowe20(111)
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:261(131)
Instrumenty kapitałowe11388
Dłużne papiery wartościowe(26)(8)
Instrumenty pochodne174(211)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:2776
Instrumenty kapitałowe(8)6
Dłużne papiery wartościowe3570
Pożyczki3024
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych(68)(55)
Nieruchomości inwestycyjne1013
Pozostałe11
Odpisy z tytułu utraty wartości(1 207)(842)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:7(8)
Instrumenty kapitałowe-(1)
Dłużne papiery wartościowe7(7)
Pożyczki, w tym:(1 138)(801)
Dłużne papiery wartościowe49(33)
Należności od klientów z tytułu kredytów(1 187)(768)
Należności(64)(9)
Jednostki wyceniane metodą praw własności – EMC 1)(12)(14)
Wartość firmy przejętych SKOK-(10)
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem(960)(935)

1) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz testu na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 32.3.

 

Facebook Twitter Google Plus All