14.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym:17694
Instrumenty kapitałowe178(123)
Dłużne papiery wartościowe41250
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych(32)(26)
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked)(11)(7)
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:417157
Instrumenty kapitałowe99(47)
Dłużne papiery wartościowe14669
Instrumenty pochodne156135
Zobowiązania finansowe16-
Nieruchomości inwestycyjne(185)84
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą3-
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem411335

Facebook Twitter Google Plus All