Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty odsetkowe1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Depozyty terminowe750398
Depozyty bieżące24948
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe257176
Pochodne instrumenty zabezpieczające1812
Pożyczki5-
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu5248
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU84
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach-2
Pozostałe269
Koszty odsetkowe, razem1 365697

Facebook Twitter Google Plus All