2.3 Udziały niekontrolujące

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

2.3.1 Zasady rachunkowości

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej. 

2.3.2 Dane ilościowe

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki31 grudnia 201731 grudnia 2016
Pekao 1)79,98%nd.
Alior Bank 2)67,77%70,55%
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o.39,54%39,54%
Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o.43,00%43,00%
Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o.0,91%0,91%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas0,66%0,66%
NZOZ Trzebinia0,25%nd.
AAS Balta0,01%0,01%

1) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.

Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Grupa Pekao18 605nd.
Grupa Alior Banku4 3684 080 1)
Pozostałe66
Razem22 9794 086

1) Przekształcenie danych na 31 grudnia 2016 roku wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2.4.5.

Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dane zawierają także wartości wynikające z przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH za okres sprawowania kontroli (tj. od 4 listopada 2016 roku). Przekształcenie danych na 31 grudnia 2016 roku wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2.4.5.

AktywaGrupa Kapitałowa Pekao 1) 31 grudnia 2017Grupa Kapitałowa Alior Banku
  31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Wartość firmy692--
Wartości niematerialne2 032662666
Inne aktywa953668
Rzeczowe aktywa trwałe1 683476486
Nieruchomości inwestycyjne22--
Aktywa finansowe172 82365 27157 078
Utrzymywane do terminu wymagalności3 5001 339220
Dostępne do sprzedaży33 59312 2599 522
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy3 080453419
Pochodne instrumenty zabezpieczające2598872
Pożyczki132 39151 13246 845
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego924619603
Należności2 017785776
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych5 2821 3381 126
Aktywa przeznaczone do sprzedaży64-1
Aktywa, razem185 63469 18760 804

Kapitały i zobowiązaniaGrupa Kapitałowa Pekao 1) 31 grudnia 2017Grupa Kapitałowa Alior Banku
  31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Kapitały      
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 23 263 6 445 5 784
Kapitał podstawowy 262 1 293 1 293
Pozostałe kapitały 20 562 5 019 4 298
Niepodzielony wynik 2 439 133 193
Udziały niekontrolujące - 1 1
Kapitały, razem 23 263 6 446 5 785
       
Zobowiązania      
Rezerwy na świadczenia pracownicze 425 43 43
Inne rezerwy 305 77 276
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 - -
Zobowiązania finansowe 157 903 60 863 53 266
Inne zobowiązania 3 700 1 758 1 434
Zobowiązania, razem 162 371 62 741 55 019
Kapitały i zobowiązania, razem 185 634 69 187 60 804

1) Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres porównywalny (31 grudnia 2016 roku).

W poniższej tabeli zaprezentowano skonsolidowane dane Grupy PZU z wydzielonymi danymi Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniającymi efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 rokuGrupa PZUWyłączenie danych Pekao 1)Wyłączenie danych Alior BankuEliminacja korekt konsolida- cyjnychGrupa PZU bez Pekao i Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto22 847---22 847
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto(612)---(612)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto22 235---22 235
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto(881)---(881)
Składki zarobione netto21 354---21 354
      
Przychody z tytułu prowizji i opłat2 341(1 279)(853)15224
Przychody netto z inwestycji9 051(3 677)(3 900)131 487
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji(960)209901-150
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej411(5)(67)-339
Pozostałe przychody operacyjne1 178(185)(169)-824
      
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych(15 376)---(15 376)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych  435  -  -  -  435
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(14 941)---(14 941)
Koszty z tytułu prowizji i opłat(557)196343-(18)
Koszty odsetkowe(1 365)607650(13)(121)
Koszty akwizycji(2 901)--(15)(2 916)
Koszty administracyjne(5 364)1 9111 806-(1 647)
Pozostałe koszty operacyjne(2 737)721479-(1 537)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 510(1 502)(810)-3 198
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności16(22)--(6)
Zysk (strata) brutto5 526(1 524)(810)-3 192
Podatek dochodowy(1 293)368235-(690)
Zysk (strata) netto4 233(1 156)(575)-2 502

1) Dane za okres 1 czerwca – 31 grudnia 2017 roku.

Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 rokuGrupa PZUWyłączenie danych Alior BankuEliminacja korekt konsolidacyj- nychGrupa bez Alior Banku
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto20 219-1920 238
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto(431)--(431)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto19 788-1919 807
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto(1 163)--(1 163)
Składki zarobione netto18 625-1918 644
     
Przychody z tytułu prowizji i opłat817(599)-218
Przychody netto z inwestycji4 111(2 804)111 318
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji(935)763-(172)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej335(161)-174
Pozostałe przychody operacyjne1 336(589)-747
     
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych(12 888)--(12 888)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych  156  -  -  156
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(12 732)--(12 732)
     
Koszty z tytułu prowizji i opłat(273)248-(25)
Koszty odsetkowe(697)605(11)(103)
Koszty akwizycji(2 613)--(2 613)
Koszty administracyjne(2 923)1 279-(1 644)
Pozostałe koszty operacyjne(2 060)554(19)(1 525)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 991(704)-2 287
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności(3)--(3)
Zysk (strata) brutto2 988(704)-2 284
Podatek dochodowy(614)84-(530)
Zysk (strata) netto2 374(620)-1 754

Sprawozdanie z całkowitych dochodówGrupa Kapitałowa Pekao 1)Grupa Kapitałowa Alior Banku
 1 czerwca - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Zysk netto1 156575620
Inne całkowite dochody2486(87)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży686(56)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto11-(31)
Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi7- 
Dochody całkowite netto, razem1 180661533

1) Dane za okres sprawowania kontroli przez Grupę PZU. Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnychGrupa Kapitałowa Pekao 1)Grupa Kapitałowa Alior Banku
 1 czerwca - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 2333 067(2 226)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 729)(3 651)(643)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(184)8692 376
Przepływy pieniężne netto, razem320285(493)

1) Dane za okres sprawowania kontroli przez Grupę PZU. Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.

19 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 2 278 mln zł (8,68 zł na jedną akcję). 

Facebook Twitter Google Plus All