21. Koszty pracownicze

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Koszty pracownicze1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Wynagrodzenia3 4712 117
Programy określonych składek, w tym:636407
- narzuty na wynagrodzenia568342
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie6765
Pozostałe163131
Koszty pracownicze, razem4 2702 655

W latach 2016 – 2017 PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Facebook Twitter Google Plus All