22. Pozostałe koszty operacyjne

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Pozostałe koszty operacyjne1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Podatek od instytucji finansowych822395
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej642506
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń220223
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego i bankowego8677
Bankowy Fundusz Gwarancyjny10187
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny6960
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych2830
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej3477
Utworzenie rezerw179229
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek27890
Utworzenie odpisów na aktywa niefinansowe8184
Darowizny1546
Pozostałe182156
Pozostałe koszty operacyjne, razem2 7372 060

Facebook Twitter Google Plus All