Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Podatek dochodowy1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone)
Zysk brutto (skonsolidowany)5 5262 988
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %)19%19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej1 050568
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat:24346
- podatek od instytucji finansowych15675
- zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH-(88)
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym(7)26
- wycena aktywów finansowych55(58)
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów3937
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów2819
- opłata ostrożnościowa na rzecz BFG195
- zmiana prawa podatkowego na Łotwie(9)-
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych(3)(3)
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie64
- straty podatkowe6-
- odpisy na PFRON42
- dywidendy(2)-
- amortyzacja21
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku(51)26
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat1 293614

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym:1 293614
- podatek bieżący1 353787
- podatek odroczony(60)(173)
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym:31(39)
- podatek odroczony31(39)

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce i Ukrainie jest wyższe, niż istniejące w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. W Polsce rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

Facebook Twitter Google Plus All