3. Struktura akcjonariatu

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2017 roku

Lp.Nazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na Walnym ZgromadzeniuProcent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1Skarb Państwa295 217 300 1)34,1875%
2Pozostali akcjonariusze568 305 70065,8125%
Razem863 523 000100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 11/2018 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu PZU rozpoczętym 27 lutego, a zakończonym 9 marca 2018 roku.

Stan na 31 grudnia 2016 roku

Lp.Nazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniuProcent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1Skarb Państwa295 217 300 1)34,1875%
2Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK44 260 000 1)5,1255%
3Pozostali akcjonariusze524 045 70060,6870%
Razem863 523 000100,00%

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 24. 

Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaszła jedna zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji PZU. 29 maja 2017 roku do PZU wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”). Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku transakcji zbycia akcji PZU zawartych 24 maja 2017 roku, na 26 maja 2017 roku Aviva OFE zmniejszył stan posiadania akcji PZU do 4,89% kapitału zakładowego PZU, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU.

 

Facebook Twitter Google Plus All