Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2017

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowieNierucho- mościInne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu688153651 2953792 580
Zmiany (z tytułu):326511161 420641 977
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie65122001039326
- zmiana składu grupy26842651 242401 657
- sprzedaż i likwidacja(83)(26)-(29)(17)(155)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5---(4)-(4)
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych---157-157
- przeniesienia574(118)4017-
- różnice kursowe i pozostałe1919(31)4(15)(4)
Wartość brutto na koniec okresu1 0142041812 7154434 557
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu(378)(65)-(399)(169)(1 011)
Zmiany (z tytułu):(71)(12)-(69)(48)(200)
- amortyzacja za okres(151)(29)-(82)(66)(328)
- sprzedaż i likwidacja7818-1111118
- różnice kursowe i pozostałe2(1)-2710
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu(449)(77)-(468)(217)(1 211)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu(1)-(5)(95)(1)(102)
Zmiany odniesione na:(10)--10(11)(11)
- pozostałe koszty operacyjne(11)--(2)(11)(24)
- pozostałe przychody operacyjne1--12-13
Inne zmiany1--5-6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu(10)-(5)(80)(12)(107)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu5551271762 1672143 239
   

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowieNierucho- mościInne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu583156611 1673112 278
Zmiany (z tytułu):105(3)412868302
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie34565229135
- zmiana składu grupy117-311737274
- sprzedaż i likwidacja(85)(18)-(1)(6)(110)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5---4-4
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych---(11)-(11)
- przeniesienia3610(65)145-
- różnice kursowe i pozostałe3-13310
Wartość brutto na koniec okresu688153651 2953792 580
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu(385)(56)-(369)(117)(927)
Zmiany (z tytułu):7(9)-(30)(52)(84)
- amortyzacja za okres(68)(22)-(31)(55)(176)
- sprzedaż i likwidacja7915---94
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych---4-4
- różnice kursowe i pozostałe(4)(2)-(3)3(6)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu(378)(65)-(399)(169)(1 011)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu(3)--(44)(4)(51)
Zmiany odniesione na:2-(5)(50)2(51)
- pozostałe koszty operacyjne1-(5)(52)2(54)
- pozostałe przychody operacyjne1--2-3
Inne zmiany:---(1)1-
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych---(1)-(1)
- pozostałe----11
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu(1)-(5)(95)(1)(102)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu30988608012091 467

W pozycjach „przeniesienia do i z nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 31.

Facebook Twitter Google Plus All