32.2 Dane ilościowe

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Jednostki stowarzyszone31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Nazwa jednostkiEMC Instytut Medyczny SAGSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA
Charakter relacji PZU z jednostkąJednostka stowarzyszona - niestrategicznaJednostka stowarzyszona - niestrategiczna
Siedziba jednostkiWrocławWrocławTychyTychy
Udział w kapitale jednostki28,31%28,31%30,00%30,00%
Udział w głosach jednostki25,44%25,44%30,00%30,00%
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanymMetoda praw własnościMetoda praw własności
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkęMSSFPSR
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce2037--
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce2037Brak – jednostka nienotowanaBrak – jednostka nienotowana
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki----
Podstawowe informacje finansowe
Aktywa, w tym:28528544
Aktywa krótkoterminowe, w tym:464643
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych121143
Aktywa długoterminowe239239-1
Kapitały własne12314222
Zobowiązania, w tym:16214322
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:867622
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2728--
Zobowiązania długoterminowe, w tym:7667--
Długoterminowe zobowiązania finansowe5950--
Przychody z działalności podstawowej31227822
Amortyzacja1514--
Przychody odsetkowe----
Koszty odsetkowe53--
Jednostki stowarzyszone31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Podatek dochodowy12--
Całkowite dochody, w tym:(8)(11)--
Wynik finansowy netto, w tym:(8)(11)--
Wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej(8)(11)--
Wynik finansowy netto z działalności zaniechanej----
Inne całkowite dochody----

Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone w postaci dywidend pieniężnych.

Uzgodnienie wyceny EMC1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
Aktywa netto EMC123142
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC(8)(8)
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu(1)(1)
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności114133
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC3338
Wartość firmy2929
Odpis z tytułu utraty wartości(42)(30)
Wartość bilansowa2037

Facebook Twitter Google Plus All