33.4 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 33. Aktywa finansowe > 33.4 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują:

  • instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – aktywa nabyte w celu ich sprzedaży w bliskim terminie lub zobowiązania zaciągnięte w celu ich odkupienia w krótkim terminie oraz instrumenty pochodne, które nie są wyznaczone jako efektywne instrumenty zabezpieczające;
  • instrumenty finansowe zaliczone w momencie nabycia do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, o ile ich wartość godziwą można wiarygodnie oszacować. Do takich instrumentów finansowych zalicza się:
    • niektóre instrumenty, które są przeznaczone na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kontraktów inwestycyjnych w ubezpieczeniach na życie. Przyjęta klasyfikacja tych instrumentów eliminuje lub znacząco ogranicza niedopasowanie w zakresie wyceny i rozpoznawania zobowiązań i aktywów stanowiących ich pokrycie;
    • instrumenty finansowe zarządzane i oceniane, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem, w oparciu o wartość godziwą.

Zasady wyceny do wartości godziwej opisano w punkcie 9.1. Skutki zmiany wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, w tym odnoszące się do nich przychody z tytułu odsetek oraz zmiany wartości zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta ujmuje się w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej” w okresie, którego dotyczą.

Instrumenty pochodne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości godziwej na dzień zawarcia transakcji i w późniejszych okresach wycenia się w wartości godziwej, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9.1.3.

Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa finansowe, jeżeli ich wartości godziwa jest dodatnia lub jako zobowiązania finansowe, jeżeli jest ujemna.

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych niebędących instrumentami zabezpieczającymi ujmuje się w pozycji

„Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Na 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy31 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania6 65014 479
Instrumenty kapitałowe1 9472 951
Notowane na rynku regulowanym1 7812 830
Nienotowane na rynku regulowanym166121
Instrumenty dłużne4 70311 528
Rządowe4 66411 437
Krajowe4 3519 686
Oprocentowanie stałe4 0548 257
Oprocentowanie zmienne2971 429
Zagraniczne3131 751
Oprocentowanie stałe3131 674
Oprocentowanie zmienne-77
Pozostałe3991
Notowane na rynku regulowanym3991
Oprocentowanie stałe3991
Aktywa przeznaczone do obrotu15 5977 403
Instrumenty kapitałowe4 6174 066
Notowane na rynku regulowanym562744
Nienotowane na rynku regulowanym4 0553 322
Instrumenty dłużne8 9762 456
Rządowe8 6992 383
Krajowe6 7021 416
Oprocentowanie stałe4 8341 384
Oprocentowanie zmienne1 86832
Zagraniczne1 997967
Oprocentowanie stałe1 964967
Oprocentowanie zmienne33-
Pozostałe27773
Notowane na rynku regulowanym175-
Oprocentowanie stałe175-
Nienotowane na rynku regulowanym10273
Oprocentowanie zmienne10273
Instrumenty pochodne2 004881
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem22 24721 882

Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 7.5.3

Facebook Twitter Google Plus All