Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem31 grudnia 201731 grudnia 2016
Grupy przeznaczone do sprzedaży1131 027
Aktywa1161 060
Nieruchomości inwestycyjne901 002
Należności112
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego62
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych1742
Inne aktywa22
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży333
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-15
Inne zobowiązania318
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży201129
Rzeczowe aktywa trwałe10439
Nieruchomości inwestycyjne9790
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży3171 189
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży333

W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” i w sekcji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego. W związku ze zmianą planów inwestycyjnych, nieruchomości, których łączna wartość na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 887 mln zł przeklasyfikowano do nieruchomości inwestycyjnych.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie największych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z istotnymi parametrami, które zostały uwzględnione przy wycenie.

Wszystkie nieruchomości wykazane w poniższej tabeli wyceniono za pomocą podejścia dochodowego przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej. W wycenie tej wykorzystano dane wejściowe nieobserwowalne takie, jak:

  • stopę kapitalizacji – ustaloną na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych;
  • miesięczną stawkę czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe (stawki czynszu dla poszczególnych nieruchomości zaprezentowano w tabeli poniżej).

    Lp.Nazwa nieruchomościWartość godziwa na 31 grudnia 2017Wartość godziwa na 31 grudnia 2016Rodzaj powierzchniZakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2017Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2016
1.Budynki magazynowe, Czeladź92115Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa6,50 - 9,00 euro
2,80 - 3,50 euro
7,00 - 9,00 euro
2,90 - 3,60 euro
2.Budynek biurowy w trakcie realizacji, Wrocław371)Biurowa Koszty budowy14,00 - 16,00 euro2)11,00 - 14,50 euro2)
3.Pozostałe589773)nd.nd.nd.
 RAZEM1871 092   

1) Na 31 grudnia 2016 roku nieruchomość była klasyfikowana jako inwestycyjna. Jej wartość godziwa na tę datę wynosiła 34 mln zł.
2) Wartość kosztów budowy została określona na podstawie rynkowych kosztów budowy pomniejszonych o koszty poniesione na dzień wyceny.
3) Nieruchomości o łącznej wartości 887 mln zł przeklasyfikowano do nieruchomości inwestycyjnych. Ich aktualne wyceny i zakresy danych uwzględnione w wycenie na 31 grudnia 2017 roku zaprezentowano w punkcie 9.2.

Facebook Twitter Google Plus All