37.1 Kapitał podstawowy

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2016

Seria/ emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywile- jowaniaRodzaj ograni- czenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł)Sposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielabrakbrak604 463 20060 446 320gotówka23.01.199727.12.1991
Bna okazicielabrakbrak259 059 80025 905 980aport31.03.199901.01.1999
Liczba akcji razem 863 523 000    
Kapitał zakładowy razem 86 352 300   

Strukturę akcjonariatu PZU oraz informacje o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PZU przedstawiono w punkcie 3.

37.1.1 Podział zysku jednostki dominującej

W odniesieniu do podziału zysku za 2017 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.

37.1.1.1 Podział zysku za 2016 rok

29 maja 2017 roku Zarząd PZU postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 593 mln zł w następujący sposób:

  • 1 209 mln zł, tj. 1,40 zł na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  • 369 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy;
  • 15 mln zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

29 czerwca 2017 roku ZWZ PZU podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zgodną z wnioskiem Zarządu PZU.

Dzień dywidendy przypadał 29 września 2017 roku, a dywidendę wypłacono 19 października 2017 roku.

37.1.1.2 Podział zysku za 2017 rok

Do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2017.

Facebook Twitter Google Plus All