38.4 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 38. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe > 38.4 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej31 grudnia 201731 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2)392(10)382386-386
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10)13 544(361)13 18312 551(306)12 245
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3)2 769(21)2 7482 446(41)2 405
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)88(20)6894(20)74
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9)2 221(547)1 6741 810(271)1 539
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13)2 157(106)2 0512 150(92)2 058
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15)196(77)119183(72)111
Świadczenie pomocy (grupa 18)280(1)279239(4)235
Ochrona prawna (grupa 17)10-107-7
Pozostałe (grupa 16)343(107)236522(184)338
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem22 000(1 250)20 75020 388(990)19 398

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych31 grudnia 201731 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Krótkoterminowe5 162(312)4 8504 972(265)4 707
Długoterminowe16 838(938)15 90015 416(725)14 691
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem22 000(1 250)20 75020 388(990)19 398

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2017 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu6 957(377)6 5805 643(339)5 304
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym7 334(429)6 9056 552(194)6 358
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich(6 366)336(6 030)(5 255)156(5 099)
Różnice kursowe w okresie(48)4(44)17-17
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem7 877(466)7 4116 957(377)6 580

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu26-26119-119
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym33(3)3023-23
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich(21)-(21)(116)-(116)
Różnice kursowe w okresie(1)-(1)---
Stan na koniec okresu37(3)3426-26

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu, w tym:7 730(421)7 3097 706(580)7 126
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym:(2 713)177(2 536)(2 502)247(2 255)
- wypłacone odszkodowania(2 308)170(2 138)(2 133)241(1 892)
- koszty likwidacji szkód(405)7(398)(369)6(363)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym:3 305(348)2 9572 539(87)2 452
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku3 212(223)2 9892 751(66)2 685
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich93(125)(32)(212)(21)(233)
Pozostałe zmiany6410(24)(1)(25)
Różnice kursowe w okresie(27)3(24)11-11
Stan na koniec okresu8 301(585)7 7167 730(421)7 309

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016
 bruttoudział reaseku- ratorówudział własnybruttoudział reaseku- ratorówudział własny
Stan na początek okresu5 673(192)5 4815 808(178)5 630
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich(355)11(344)(325)9(316)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich212(4)20813(22)(9)
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych(16)1(15)(15)-(15)
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku203(4)199168-168
Pozostałe zmiany59(2)5724(1)23
Stan na koniec okresu5 776(190)5 5865 673(192)5 481

Facebook Twitter Google Plus All