4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Od 1 stycznia 2017 roku w skład Zarządu PZU wchodzili:

  • Michał Krupiński – Prezes Zarządu PZU;
  • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
  • Andrzej Jaworski – Członek Zarządu PZU;
  • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
  • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU.

22 marca 2017 roku Rada Nadzorcza PZU odwołała z dniem 22 marca 2017 roku Michała Krupińskiego z funkcji Prezesa Zarządu PZU i ze składu Zarządu PZU.

22 marca 2017 roku Rada Nadzorcza PZU oddelegowała Członka Rady Nadzorczej PZU Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU.

13 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę w skład Zarządu PZU i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016.

29 maja 2017 roku Andrzej Jaworski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU. Mandat wygasł z chwilą rezygnacji.

12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 13 czerwca 2017 roku Małgorzatę Sadurską w skład Zarządu PZU i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU.

Od 13 czerwca 2017 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

  • Paweł Surówka – Prezes Zarządu PZU;
  • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
  • Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU;
  • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU;
  • Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU.
Facebook Twitter Google Plus All