Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Inne rezerwy31 grudnia 201731 grudnia 2016
Krótkoterminowe279352
Długoterminowe21815
Inne rezerwy, razem497367

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2017Stan na początek okresuZwięk- szenieWyko- rzystanieRozwią- zanieZmiana składu grupyInne zmianyStan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji25261(222)(28)--63
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania1116(7)(1)56782
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 1)58--(1)--57
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk6-----6
Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia1876-(48)214-260
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE PZU do ZUS nienależnych prowizji9-----9
Pozostałe1326(4)(3)24(36)20
Inne rezerwy, razem367179(233)(81)294(29)497

1) Główny składnik pozycji „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punkcie 47.2.

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2016Stan na początek okresuZwięk- szenieWykorzys- tanieRozwią- zanieZmiana składu grupyStan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji3200(6)-55252
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania43(1)-511
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 1)58----58
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk6----6
Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia519-(16)1018
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE PZU do ZUS nienależnych prowizji9----9
Pozostałe237(8)(9)-13
Inne rezerwy, razem108229(15)(25)70367

1) Główny składnik pozycji „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punkcie 47.2.

   

Rezerwa na udzielone gwarancje i poręczenia

Pozycja zawiera rezerwy tworzone przez banki na potencjalne utraty korzyści ekonomicznych wynikających z ekspozycji pozabilansowych (np. udzielonych gwarancji lub ekspozycji kredytowych).

Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji

Pozycja zawiera przede wszystkim rezerwę restrukturyzacyjną utworzoną przez Alior Bank, przeznaczoną na wypłaty odpraw ustawowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego oraz na tzw. dodatkowe odszkodowanie wynikające z porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi oraz rezerwę przeznaczoną na koszty związane z restrukturyzacją sieci oddziałów i opuszczeniem tych zlokalizowanych w zbyt bliskiej odległości placówek franczyzowych (rezerwa obejmuje koszty odszkodowań oraz wydatki związane z fizycznym opuszczeniem placówki i przywróceniem jej do stanu pierwotnego). Stan rezerwy na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 39 mln zł (na 31 grudnia 2016 roku: 250 mln zł).

Pozostała część salda (24 mln zł) dotyczy procesu restrukturyzacji prowadzonego w PZU i PZU Życie. Dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 50.3.

Facebook Twitter Google Plus All