41.4 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2017Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe1081223-(4)229
Należności regresowe45- -9
Nieruchomości60(7)-11973
Odroczone koszty akwizycji25414- -268
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne28(14)- -14
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami41(12)-33(1)61
Rezerwy na świadczenia pracownicze(11)--(1)-(12)
Rezerwa na premie(46)(3)-(1)-(50)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.)  (60)  (5)  -  -  -  (65)
Inne rezerwy i zobowiązania(80)(9)-1(1)(89)
Fundusz prewencyjny161---17
Rezerwa na wyrównanie szkodowości12710---137
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych(22)4---(18)
Pozostałe różnice501013-64
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem46911643613638

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2016Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe233(111)(20)6108
Należności regresowe(2)6--4
Nieruchomości51291(21)60
Odroczone koszty akwizycji20549--254
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne1513--28
Wartości niematerialne – znaki towarowe i relacje z klientami44(4)-141
Rezerwy na świadczenia pracownicze(14)111(11)
Rezerwa na premie(44)(4)-2(46)
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.)  (50)  (10)  -  -  (60)
Inne rezerwy i zobowiązania(81)(2)-3(80)
Fundusz prewencyjny16---16
Rezerwa na wyrównanie szkodowości1216--127
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych(19)(6)-3(22)
Pozostałe różnice3413-350
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem509(20)(18)(2)469

Facebook Twitter Google Plus All