42.4 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 42. Zobowiązania finansowe > 42.4 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych31 grudnia 201731 grudnia 2016
Obligacje PZU Finance AB (publ.)3 4783 680
Obligacje Alior Banku serii J253-
Obligacje Pekao90-
Certyfikaty depozytowe4 4982 769
Listy zastawne1 248-
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych9 5676 449

 Wartość nominalnaOprocentowanieDaty emisjiData wykupu
Obligacje PZU Finance AB (publ.)850 mln euro1,375%3 lipca 2014 16 października 20153 lipca 2019
Obligacje Alior Banku serii J250 mln złWIBOR 6M + marża11 sierpnia 201711 sierpnia 2020

Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Nie określono maksymalnej wartości gwarancji, obowiązującej do chwili wygaśnięcia roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).

Facebook Twitter Google Plus All