42.5 Kontrakty inwestycyjne

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych31 grudnia 201731 grudnia 2016
Do 1 roku 1)313467
Powyżej 1 roku do 5 lat-42
Razem313509

1) w tym przepływy z tytułu kontraktów unit-linked bez określonego terminu płatności., dla których zaprezentowano wartość bilansową.

Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu”.

Zestawienie aktywów związanych z kontraktami inwestycyjnymi zaprezentowano w punkcie 7.5.3.

Facebook Twitter Google Plus All