43. Inne zobowiązania

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Inne zobowiązania31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Koszty do zapłacenia1 4621 182
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej336301
Zarachowane koszty prowizji sprzedażowej w ubezpieczeniach grupowych810
Zarachowane koszty wynagrodzeń160170
Zarachowane koszty reasekuracji367432
Zarachowane nagrody dla pracowników320149
Pozostałe271120
Przychody pobierane z góry354152
Pozostałe zobowiązania7 2293 657
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych1 772932
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych2 125593
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich840849
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych43765
Rozrachunki publiczno-prawne15167
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG8010
Zobowiązania z tytułu reasekuracji140133
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe126119
Zobowiązania wobec pracowników163165
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych12171
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług32091
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego390225
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego11056
Zobowiązania z tytułu darowizn2834
Zobowiązania z tytułu nierynkowych umów najmu1432
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku1723
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny1616
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej1413
Pozostałe365163
Inne zobowiązania, razem9 0454 991

Na 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 95% to zobowiązania krótkoterminowe.

Inne zobowiązania wg wymagalności31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Do 1 roku8 7304 808
Powyżej 1 roku do 5 lat269181
Powyżej 5 lat462
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem9 0454 991

Facebook Twitter Google Plus All