47.6 Postępowanie sądowe przeciwko Pekao oraz Centralnemu Domowi Maklerskiemu Pekao SA

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 47. Sprawy sporne > 47.6 Postępowanie sądowe przeciwko Pekao oraz Centralnemu Domowi Maklerskiemu Pekao SA
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Przeciwko Pekao oraz jego jednostce zależnej - Centralnemu Domowi Maklerskiemu Pekao SA toczyło się postępowanie sądowe z powództwa osób fizycznych o zapłatę za szkodę wyrządzoną w związku z nabyciem akcji oraz zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wywołaną prowadzeniem postępowania egzekucyjnego (wartość przedmiotu sporu wynosiła 206 mln zł). W I półroczu 2015 roku zapadł wyrok oddalający powództwo. Powodowie złożyli apelację od wyroku, zaskarżając wyrok w części, tj. co do kwoty 206 mln zł. W III kwartale 2016 roku zapadł wyrok oddalający apelację. Orzeczenie sądu II instancji zostało zaskarżone przez powodów skargą kasacyjną. W IV kwartale 2017 roku Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej, w związku z czym sprawa jest ostatecznie zakończona na korzyść Pekao.

Facebook Twitter Google Plus All