5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości i kluczowe szacunki i osądy
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych i niektórych instrumentów finansowych, które są wyceniane w wartości godziwej.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu PZU dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów.

Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

Dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia Zarząd PZU może, w istotnych kwestiach, opierać się na opiniach niezależnych ekspertów.

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Ich zmiany są ujmowane w sposób opisany w punkcie 5.1.

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego opisano poniżej oraz w poszczególnych notach, zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja rachunku zysków i stratNumer notyPozycja sprawozdania z sytuacji finansowejNumer noty
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto10Wartość firmy26
Przychody z tytułu prowizji i opłat11Wartości niematerialne27
Przychody netto z inwestycji12Odroczone koszty akwizycji29
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości13 33.7Rzeczowe aktywa trwałe30
Odszkodowania oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych16Nieruchomości inwestycyjne31
Koszty odsetkowe18Jednostki wyceniane metodą praw własności32
Koszty akwizycji19Aktywa finansowe33
Koszty administracyjne20Środki pieniężne35
Podatek dochodowy23Aktywa przeznaczone do sprzedaży36
    
  Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej37
  Udziały niekontrolujące2.3
    
  Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe38
  Rezerwy na świadczenia pracownicze39
  Inne rezerwy40
  Odroczony podatek dochodowy41
  Zobowiązania finansowe42

Sekcja zawiera:

Facebook Twitter Google Plus All