50.1 Wynagrodzenie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 50. Pozostałe informacje > 50.1 Wynagrodzenie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty należne firmie audytorskiej Grupy PZU (KPMG Audyt sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – „KPMG”) za badanie sprawozdań finansowych podlegających konsolidacji jednostek Grupy PZU, przeprowadzane przez KPMG, wypłacone lub należne za dany okres, powiększone o podatek VAT, określone zgodnie z zasadą memoriału.

Wyszczególnienie1 stycznia - 31 grudnia 2017 (w tys. zł)1 stycznia - 31 grudnia 2016 (w tys. zł)
Badanie sprawozdań finansowych7 6732 120
Inne usługi poświadczające3 5683 440
Razem11 2415 560

18 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza PZU wybrała firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3546, jako podmiot przeprowadzający badania sprawozdań finansowych za lata 2014 – 2016, a 27 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza PZU skorzystała z możliwości przedłużenia współpracy na lata 2017 – 2018.

Facebook Twitter Google Plus All