50.6 Sytuacja na Ukrainie

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2017 roku Ukraina odnotowała zauważalne oznaki poprawy sytuacji gospodarczej. Do głównych sukcesów należy zaliczyć przedłużenie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, wprowadzenie reformy emerytalnej, wzrost minimalnej płacy, wprowadzenie możliwości bezwizowego przekroczenia granicy z Unią Europejską. Podsumowaniem wysiłków rządowych stała się między innymi zmiana pozycji kraju w ratingu Doing Business (ze 153 na 76 miejsce), wzrost rezerw walutowych Narodowego Banku (o 21% w stosunku do 2016 roku) i wzrost obrotów handlu detalicznego (o 8,8% w porównaniu do 2016 roku). Do czynników, które spowalniały wzrost gospodarczy i negatywnie wpływały na stabilizacje kraju należy wskazać przedłużający się konflikt wojenny na wschodzie kraju (blokada ekonomiczna wschodnich obszarów wg ocen ekspertów krajowych zmniejszyła wzrost PKB o co najmniej 1%) i zbyt powolne przeprowadzenie pozostałych reform (prywatyzacyjnej, obrotu gruntami, ustawy o sądzie antykorupcyjnym). Na wzrost i równowagę gospodarczą kraju negatywnie wpływa także rosnące zadłużenie Ukrainy (wg stanu na 31 grudnia 2017 roku - 76,31 mld dolarów), z którego największa suma do spłacenia przypada na lata 2018-2020.

Rynek ubezpieczeń działał w warunkach wysokiego poziomu kosztów związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, wzrostu inflacji (do 13,7% w 2017 roku w porównaniu do 12,4% w 2016 roku), niestabilności kursu walutowego i dalszych zmian na rynku bankowym (w ciągu całego 2017 roku na rynku przestało działać 9 banków uznanych za niewypłacalne). Po nacjonalizacji największego banku komercyjnego (Privatbank) Skarb Państwa Ukrainy kontroluje 51,3% sektora bankowego. Powyższe czynniki skutkowały umiarkowanym poziomem zaufania do sektora finansowo – ubezpieczeniowego ze strony osób fizycznych i korporacji. Dodatkowym wyzwaniem dla tego sektora gospodarki stał się cyberatak wirusa komputerowego pod nazwą „Pety.A”, który w czerwcu 2017 roku dotknął wiele instytucji państwowych i firm prywatnych.

Niezależnie od tych uwarunkowań, PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie, dzięki dywersyfikacji portfeli i kanałów sprzedaży, były elastyczne na zmiany rynku, a realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych wyniosła odpowiednio 98,4% i 122,8% (dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła odpowiednio 115% i 122%).

Zarząd PZU we współpracy z zarządami PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie prowadzi stały monitoring ryzyk zewnętrznych oraz zmian w ukraińskich regulacjach prawnych. Przygotowano scenariusze reagowania na zmiany rynkowe i mechanizmy kontrolne. PZU nie zamierza wycofywać się z rynku ukraińskiego. Na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami, jednakże niestabilność gospodarcza na Ukrainie, związana z konfliktem wojennym i wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w 2019 roku może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraina i PZU Ukraina Życie w sposób, który w chwili obecnej nie może być wiarygodnie przewidziany. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla bieżącą ocenę Zarządu PZU w tym zakresie.

Facebook Twitter Google Plus All