Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz2 6732 136
Składki przypisane brutto między segmentami6538
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto2 7382 174
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto(361)(263)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto2 3771 911
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto(440)(280)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto6810
Składki zarobione netto2 0051 641
Dochody z lokat, w tym:85115
operacje na zewnątrz85115
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym5974
Przychody2 1491 830
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe(1 323)(1 062)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(10)(9)
Koszty akwizycji(425)(361)
Koszty administracyjne(137)(125)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów2721
   
Pozostałe(90)(65)
Wynik na ubezpieczeniach191229

Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz10 0298 742
Składki przypisane brutto między segmentami3991
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto10 0688 833
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto(465)(918)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto9 6037 915
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto(114)(96)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto2417
Składki zarobione netto9 5137 836
Dochody z lokat, w tym:482517
operacje na zewnątrz482517
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym14859
Przychody10 1438 412
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe(6 069)(5 275)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(44)(21)
Koszty akwizycji(1 745)(1 551)
Koszty administracyjne(608)(634)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów(9)(14)
   
Pozostałe(341)(258)
Wynik na ubezpieczeniach1 327659

Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie)1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz6 8556 775
Składki przypisane brutto między segmentami--
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto6 8556 775
Zmiany stanu rezerw składek-2
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto6 8556 777
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto(1)(1)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto--
Składki zarobione netto6 8546 776
Dochody z lokat, w tym:720680
operacje na zewnątrz720680
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym21
Przychody7 5767 457
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(5 142)(4 686)
Koszty akwizycji(332)(329)
Koszty administracyjne(587)(585)
   
Pozostałe(65)(72)
Wynik na ubezpieczeniach1 4501 785

Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie)1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz1 6641 174
Składki przypisane brutto między segmentami--
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 6641 174
Zmiany stanu rezerw składek(2)-
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto1 6621 174
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto--
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto--
Składki zarobione netto1 6621 174
Dochody z lokat, w tym:419288
operacje na zewnątrz419288
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym--
Przychody2 0811 462
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(1 672)(1 043)
Koszty akwizycji(135)(107)
Koszty administracyjne(61)(59)
   
Pozostałe(4)(9)
Wynik na ubezpieczeniach209244

Inwestycje1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Dochody z lokat, w tym:1 696440
- operacje na zewnątrz111(570)
- operacje między segmentami1 5851 010
Wynik z działalności operacyjnej1 696440

Działalność bankowa1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Przychody z tytułu prowizji i opłat2 144599
Dochody z lokat, w tym:6 5062 119
- operacje na zewnątrz6 5062 119
- operacje między segmentami--
Przychody8 6502 718
   
Koszty z tytułu prowizji i opłat(539)(248)
Koszty odsetkowe(1 264)(605)
Koszty administracyjne(3 754)(1 290)
   
Pozostałe 1)(606)73
Wynik z działalności operacyjnej2 487648

1) Zmiana pozycji pomiędzy okresami wynika z ujęcia w 2016 roku jednorazowego zysku z okazyjnego nabycia Podstawowej działalności Banku BPH w wysokości 465 mln oraz uwzględnienia w 2017 roku danych finansowych Pekao za okres sprawowania kontroli przez PZU

Ubezpieczenia emerytalne1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Dochody z lokat, w tym:65
operacje na zewnątrz65
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody128110
Przychody134115
   
Koszty administracyjne(44)(41)
   
Pozostałe(3)-
Wynik z działalności operacyjnej8774

Ubezpieczenia - kraje bałtyckie1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz1 4041 183
Składki przypisane brutto między segmentami--
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto1 4041 183
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto(117)(48)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto1 2871 135
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto(42)(33)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto32
Składki zarobione netto1 2481 104
Dochody z lokat, w tym:2023
operacje na zewnątrz2023
operacje między segmentami--
Przychody1 2681 127
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(773)(694)
Koszty akwizycji(275)(251)
Koszty administracyjne(111)(110)
   
Pozostałe--
Wynik na ubezpieczeniach10972

Ubezpieczenia - Ukraina1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto na zewnątrz223210
Składki przypisane brutto między segmentami--
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto223210
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto(20)(16)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto203194
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto(88)(93)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto88
Składki zarobione netto123109
Dochody z lokat, w tym:1823
operacje na zewnątrz1823
operacje między segmentami--
Przychody141132
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto(56)(54)
Koszty akwizycji(69)(60)
Koszty administracyjne(23)(24)
   
Pozostałe1821
Wynik na ubezpieczeniach1115

Kontrakty inwestycyjne1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki przypisane brutto4486
Zmiany stanu rezerw składek--
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto4486
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto--
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek--
Składki zarobione netto4486
Dochody z lokat, w tym:1818
operacje na zewnątrz1818
operacje między segmentami--
Pozostałe przychody--
Przychody62104
   
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto(50)(89)
Koszty akwizycji(1)(4)
Koszty administracyjne(7)(9)
   
Pozostałe--
Wynik z działalności operacyjnej42

Pozostałe segmenty1 stycznia 2017 - 31 grudnia 20171 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Dochody z lokat, w tym:51
- operacje na zewnątrz51
- operacje między segmentami--
Pozostałe przychody946806
Przychody951807
   
Koszty(1 038)(843)
   
Pozostałe3317
Wynik z działalności operacyjnej(54)(19)

Uzgodnienia 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017Składki zarobione nettoDochody z lokatOdszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe nettoKoszty akwizycjiKoszty admini- stracyjneWynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne2 00585(1 323)(425)(137)191
Ubezpieczenia masowe9 513482(6 069)(1 745)(608)1 327
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane6 854720(5 142)(332)(587)1 450
Ubezpieczenia indywidualne1 662419(1 672)(135)(61)209
Inwestycje-1 696---1 696
Działalność bankowa-6 506--(3 754)2 487
Ubezpieczenia emerytalne-6-(4)(44)87
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie1 24820(773)(275)(111)109
Ubezpieczenia - Ukraina12318(56)(69)(23)11
Kontrakty inwestycyjne4418(50)(1)(7)4
Pozostałe segmenty-5---(54)
Segmenty razem21 4499 975(15 085)(2 986)(5 332)7 517
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych(44)(10)50---
Oszacowane regresy i odzyski--23--23
Wycena instrumentów kapitałowych-(12)---(12)
Wycena nieruchomości-(7)--(1)(10)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego--55--60
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne----(20)(20)
Korekty konsolidacyjne 1)(51)(1 444)1685(11)(2 048)
Dane skonsolidowane21 3548 502 2)(14 941)(2 901)(5 364)5 510

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Uzgodnienia 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016Składki zarobione nettoDochody z lokatOdszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe nettoKoszty akwizycjiKoszty admini- stracyjneWynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne1 641115(1 062)(361)(125)229
Ubezpieczenia masowe7 836517(5 275)(1 551)(634)659
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane6 776680(4 686)(329)(585)1 785
Ubezpieczenia indywidualne1 174288(1 043)(107)(59)244
Inwestycje-440---440
Działalność bankowa-2 119--(1 290)648
Ubezpieczenia emerytalne-5-(4)(41)74
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie1 10423(694)(251)(110)72
Ubezpieczenia - Ukraina10923(54)(60)(24)15
Kontrakty inwestycyjne8618(89)(4)(9)2
Pozostałe segmenty-1---(19)
Segmenty razem18 7264 229(12 903)(2 667)(2 877)4 149
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych(86)(7)89---
Oszacowane regresy i odzyski--30--30
Wycena instrumentów kapitałowych-55---55
Wycena nieruchomości-22--1(19)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego--29--27
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne----(24)(24)
Korekty konsolidacyjne 1)(15)(788)2354(23)(1 227)
Dane skonsolidowane18 6253 511 2)(12 732)(2 613)(2 923)2 991

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Podział geograficzny Rok 2017PolskaKraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz21 2201 404223-22 847
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami53--(53)-
Przychody z tytułu prowizji i opłat2 341---2 341
Przychody netto z inwestycji9 0181518-9 051
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji(958)(2)--(960)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej4047--411
      
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1)6 4382404-6 682
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 575-2-1 577
Aktywa316 3352 190267(1 387)317 405

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Podział geograficzny Rok 2016 (dane przekształcone)PolskaKraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz18 8261 183210-20 219
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami105--(105)-
Przychody z tytułu prowizji i opłat817---817
Przychody netto z inwestycji4 0761322-4 111
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji(934)(1)--(935)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej323111-335
      
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1)2 6502764-2 930
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego631-2-633
Aktywa124 4612 021262(1 448)125 296

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

 

Facebook Twitter Google Plus All