Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zarządzanie ryzykiem ma na celu:

 • podniesienie wartości Grupy PZU poprzez aktywne i świadome zarządzanie wielkością przyjmowanego ryzyka;
 • zapobieganie przyjmowania ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie PZU jest oparte o analizę ryzyka we wszystkich procesach i jednostkach. Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią systemu zarządzania.

Główne elementy zarządzania ryzykiem są spójne dla wszystkich spółek Grupy PZU i wdrożone tak, by zapewnić realizację planów strategicznych poszczególnych spółek, jak i celów biznesowych całej Grupy PZU. Należą do nich m. in.:

 • systemy limitów i ograniczeń akceptowalnego poziomu ryzyka, w tym poziom apetytu na ryzyko;
 • procesy obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę, monitorowanie i kontrolę, raportowanie oraz działania zarządcze dotyczące poszczególnych ryzyk;
 • struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem, w której kluczową rolę odgrywają zarządy i rady nadzorcze spółek oraz dedykowane Komitety.

System zarządzania ryzykiem w Grupie PZU oparty jest na:

 • strukturze organizacyjnej – obejmującej podział kompetencji i zadań realizowanych w procesie zarządzania ryzykiem przez organy statutowe, komitety oraz jednostki i komórki organizacyjne;
 • procesie zarządzania ryzykiem – w tym metodach identyfikacji, pomiaru i oceny, monitorowania, kontrolowania i raportowania ryzyka oraz podejmowania działań zarządczych.

Strategia zarządzania ryzykiem w Grupie PZU i w poszczególnych spółkach Grupy PZU określa ramy zarządzania ryzykiem poprzez określenie granicznych parametrów ryzyka (zdefiniowanie apetytu na ryzyko i opis profilu ryzyka), wskazanie ról i odpowiedzialności uczestników procesu zarządzania ryzykiem oraz przebiegu tego procesu. Służy ona również usprawnieniu planowania działalności oraz utrzymywaniu ryzyka na akceptowalnym poziomie.

Celem strategii oraz powiązanych z nią polityk zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka jest:

 • wprowadzenie jednolitych definicji dotyczących zarządzania ryzykiem;
 • wprowadzenie zasad identyfikacji, pomiaru i oceny, monitorowania i kontrolowania, raportowania ryzyka oraz podejmowania decyzji o wielkości ryzyka;
 • ustalenie apetytu na ryzyko oraz profilu ryzyka.

Zintegrowany system zarządzania ryzykiem Grupy PZU zapewnia zgodność z wymogami ustawy z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i obejmuje przede wszystkim podmioty ubezpieczeniowe Grupy PZU. Podmioty z pozostałych sektorów rynku finansowego są zobowiązane do stosowania standardów właściwych dla danego sektora. Przyjęte regulacje wewnętrzne określają:

 • procesy, metody i procedury umożliwiające pomiar i zarządzanie ryzykiem;
 • podział obowiązków w procesie zarządzania ryzykiem;
 • zakres oraz warunki i częstotliwość sporządzania sprawozdań dotyczących zarządzania ryzykiem.

PZU sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem Grupy PZU na podstawie porozumień o współpracy zawartych z podmiotami Grupy PZU. Na podstawie przekazywanych informacji PZU zarządza ryzykiem Grupy PZU w ujęciu zagregowanym. Zawarte porozumienia oraz zakres przekazywanych informacji uwzględniają specyfikę prawną poszczególnych podmiotów, w tym ograniczenia związane z tajemnicą bankową.

W celu zapewnienia efektywności zarządzania ryzykiem na poziomie Grupy PZU, wprowadzono zasady zarządzania ryzykiem w jednostkach zależnych, które zawierają rekomendację PZU w zakresie organizacji systemu zarządzania ryzykiem (zarówno w sektorze ubezpieczeniowym, jak i bankowym).

Zarządy jednostek Grupy PZU są odpowiedzialne za realizowanie swoich obowiązków, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, w szczególności za wdrożenie adekwatnego i efektywnego systemu zarzadzania ryzykiem.

Nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem w poszczególnych jednostkach regulowanych sprawują Rady Nadzorcze, do których PZU powołuje swoich przedstawicieli.

Facebook Twitter Google Plus All