Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

7.5.3. Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, spreadu kredytowego, wartości zobowiązań i instrumentów finansowych.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko cen akcji – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji;
 • ryzyko cen udziałów i akcji nienotowanych – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wycen akcji nienotowanych i udziałów;
 • ryzyko cen nieruchomości – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen nieruchomości lub wahań zmienności rynkowych cen nieruchomości;
 • ryzyko cen towarów – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen towarów lub wahań zmienności rynkowych cen towarów;
 • ryzyko inflacji – możliwość poniesienia straty związana z poziomem realizowanej inflacji, w szczególności inflacji cen towarów i usług, a także oczekiwań dotyczących przyszłego poziomu inflacji, mających wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
 • ryzyko płynności – ryzyko niemożności zrealizowania lokat i innych aktywów bez wpływu na ich rynkowe ceny w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;
 • ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub innych aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka;
 • ryzyko bazowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej spreadów rynkowych stóp procentowych względem stóp wolnych od ryzyka lub wahań zmienności tych spreadów – z wyłączeniem spreadów kredytowych;
 • ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut;
 • ryzyko spreadu kredytowego – możliwość poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowanych zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko koncentracji – możliwość poniesienia straty wynikającej z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ryzyko koncentracji aktywów oraz ryzyko spreadu kredytowego jest traktowane jako integralna część ryzyka rynkowego przy pomiarze ryzyka na potrzeby profilu ryzyka, tolerancji na ryzyko i raportowaniu wskaźników ryzyka rynkowego. Jednak proces zarządzania tymi ryzykami ma odmienną specyfikę niż proces zarządzania pozostałymi podkategoriami ryzyka rynkowego i został opisany w punkcie 7.5.1.1 wraz z procesem zarządzania ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU pochodzi z trzech głównych źródeł:

 • działalności związanej z dopasowaniem aktywów do zobowiązań (portfel ALM);
 • działalności związanej z aktywną alokacją, tj. wyznaczaniem optymalnej średnioterminowej struktury aktywów (portfele AA);
 • działalności bankowej w Pekao i Alior Banku – w jej efekcie Grupa PZU istotnie zwiększyła narażenie na ryzyko stopy procentowej.

Działalność inwestycyjną w spółkach Grupy PZU reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez rady nadzorcze, zarządy i dedykowane komitety.

Jednostki ds. ryzyka współuczestniczą w identyfikacji ryzyk, dokonują ich pomiaru oraz monitorują i raportują o tych ryzykach. Ryzyko rynkowe mierzy się na podstawie metody wartości zagrożonej (VaR, ang. Value at Risk). Całkowitą wartość ryzyka rynkowego wyznacza się poprzez agregację wielkości poszczególnych ryzyk na podstawie zdefiniowanej macierzy korelacji. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym ustala się limity w postaci kwoty kapitału alokowanego na dane ryzyko rynkowe, jak również limity na poszczególne czynniki ryzyka rynkowego.

W Pekao funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy, mające na celu utrzymanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w zgodzie z zakładanymi celami strategicznymi. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury go regulujące uwzględniają podział na księgę handlową i bankową.

Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Pekao dąży do optymalizowania wyników finansowych oraz zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości obsługi klientów banku w zakresie dostępu do rynku (market making) pozostając w ramach limitów zatwierdzonych przez zarząd i radę nadzorczą.

Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgo bankowej Pekao kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów.

W Alior Banku ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą rady nadzorczej lub zarządu, obejmujących wszystkie miary ryzyka. W Alior Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania – limity podstawowe, uzupełniające, limity stress-test. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego.

Ekspozycja na ryzyko rynkowe

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2017NotaAktywa na ryzyko GrupyAktywa na ryzyko klientaRazem
   W tym aktywa banków  
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej 280 829243 7361 384282 213
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu33.2, 33.2, 33.3, 33.4, 33.4, 33.666 97339 2781 27068 243
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu33.2, 33.2, 33.3, 33.4, 33.4, 33.628 12825 4492328 151
Należności od klientów z tytułu kredytów33.6169 457169 457-169 457
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych33.61 751851901 841
Pożyczki33.63 698--3 698
Środki pieniężne358 2386 62018 239
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży33.6885553-885
Instrumenty pochodne33.4, 33.4, 33.51 6991 528-1 699
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe 3 3778984 5037 880
Instrumenty kapitałowe33.3, 33.3, 33.42 7253634 5037 228
Instrumenty pochodne33.4, 33.4, 33.5652535-652
Razem 284 206244 6345 887290 093

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2016NotaAktywa na ryzyko GrupyAktywa na ryzyko klientaRazem
   w tym aktywa banków  
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej 99 09457 8771 463100 557
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu33.2, 33.2, 33.3, 33.4, 33.4, 33.635 6886 9771 14036 828
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu33.2, 33.2, 33.3, 33.4, 33.4, 33.68 0782 6451058 183
Należności od klientów z tytułu kredytów33.644 99844 998-44 998
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych33.62 0685832172 285
Pożyczki33.61 708--1 708
Środki pieniężne352 9721 12612 973
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży33.62 8801 264-2 880
Instrumenty pochodne33.4, 33.4, 33.5702284-702
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe 3 9292433 7737 702
Instrumenty kapitałowe33.3, 33.3, 33.43 678433 7737 451
Instrumenty pochodne33.4, 33.4, 33.5251200-251
Razem 103 02358 1205 236108 259

W tabeli poniżej zaprezentowano aktywa finansowe banków oraz na ryzyko klienta wg klasyfikacji do portfeli, w których zostały ujęte:

Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta31 grudnia 201731 grudnia 2016
 Pekao i Alior BankAktywa finansowe na ryzyko klientaAlior BankAktywa finansowe na ryzyko klienta
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności4 839-220-
Dłużne papiery wartościowe4 839-220-
Rządowe4 808-220-
Krajowe4 808-220-
Oprocentowanie stałe3 839-220-
Oprocentowanie zmienne969---
Pozostałe31---
Nienotowane na rynku regulowanym31---
Oprocentowanie stałe31---
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży45 772-9 438-
Instrumenty kapitałowe358-36-
Notowane na rynku regulowanym117---
Nienotowane na rynku regulowanym241-36-
Instrumenty dłużne45 414-9 402-
Rządowe31 484-6 438-
Krajowe30 762-6 438-
Oprocentowanie stałe19 060-4 146-
Oprocentowanie zmienne11 702-2 292-
Zagraniczne722---
Oprocentowanie stałe722---
Pozostałe13 930-2 964-
Notowane na rynku regulowanym652---
Oprocentowanie stałe652---
Nienotowane na rynku regulowanym13 278-2 964-
Oprocentowanie stałe13 077-2 611-
Oprocentowanie zmienne201-353-
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania  -  68  -  61
Instrumenty kapitałowe-65-56
Notowane na rynku regulowanym-61-53
Nienotowane na rynku regulowanym-4-3
Instrumenty dłużne-3-5
Rządowe-3-5
Zagraniczne-3-5
Oprocentowanie stałe-3-5
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu3 5335 7284194 957
Instrumenty kapitałowe54 43873 717
Notowane na rynku regulowanym53836398
Nienotowane na rynku regulowanym-4 05513 319
Instrumenty dłużne1 8121 290-1 240
Rządowe1 7321 267-1 167
Krajowe1 7321 267-1 167
Oprocentowanie stałe4351 267-1 135
Oprocentowanie zmienne1 297--32
Pozostałe8023-73
Nienotowane na rynku regulowanym8023-73
Oprocentowanie zmienne8023-73
Instrumenty pochodne1 716-412-

Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta31 grudnia 201731 grudnia 2016
 Pekao i Alior BankAktywa finansowe na ryzyko klientaAlior BankAktywa finansowe na ryzyko klienta
Pożyczki183 5239046 845217
Dłużne papiery wartościowe12 662---
Pozostałe12 662---
Notowane na rynku regulowanym977---
Oprocentowanie stałe281---
Oprocentowanie zmienne696---
Nienotowane na rynku regulowanym11 685---
Oprocentowanie stałe1 181---
Oprocentowanie zmienne10 504---
Należności od klientów z tytułu kredytów169 457-44 998-
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży553-1 264-
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych85190583217
Pochodne instrumenty zabezpieczające347-72-
Środki pieniężne6 62011 1261
Aktywa finansowe banków oraz aktywa finansowe na ryzyko klienta, razem244 6345 88758 1205 236

W ramach swojej działalności lokacyjnej Grupa PZU wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia zmniejszania ryzyka (z użyciem rachunkowości zabezpieczeń lub bez niej) oraz ułatwiające efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

W tabelach przedstawiono zaangażowanie Grupy PZU w instrumenty pochodne.

Instrumenty pochodne związane ze stopą procentowąKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2017Aktywa na 31 grudnia 2017Zobowią- zania na 31 grudnia 2017
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty nienotowane, w tym:115  -1 7441 6963 55516186
- transakcje SWAP115-1 7441 6963 55516186
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym:2 950  1 65312 8492 18119 633289682
- transakcje SWAP2 9501 65312 8492 18119 633289682
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym:17 39631 415101 62522 573173 0091 3941 929
Instrumenty nienotowane, w tym:17 39631 415101 62522 573173 0091 3941 929
- transakcje FRA1 285450--1 7351-
- transakcje SWAP14 93227 81396 64822 468161 8611 3811 921
- opcje call (zakup)4111 3633 854115 639102
- opcje put (sprzedaż)7681 7891 123943 77426
Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, razem20 46133 068116 1826 450196 1971 6992 797

Instrumenty pochodne związane ze stopą procentowąKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2016Aktywa na 31 grudnia 2016Zobowią- zania na 31 grudnia 2016
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 lat  Razem  
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym:  1 1002 2253 3942506 969726
- transakcje SWAP1 1002 2253 3942506 969726
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym:5 56122 33832 7399 13769 775630633
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym:1 355-361-1 716719
- kontrakty terminowe1 355-361-1 716719
Instrumenty nienotowane, w tym:4 20622 33832 3789 13768 059623614
- transakcje SWAP3 47521 27730 7969 02864 576597586
- opcje call (zakup)-43539-5824-
- opcje put (sprzedaż)1329331 0071092 181-6
- pozostałe5998536-7202222
Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, razem6 66124 56336 1339 38776 744702639

Instrumenty pochodne związane z kursami walutKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2017Aktywa na 31 grudnia 2017Zobowią- zania na 31 grudnia 2017
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty wykazywane jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych – instrumenty nienotowane, w tym:480501  -  -98142  -
- transakcje SWAP480501--98142-
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym:36 95510 9542 0604250 011402517
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym:456---456191
- kontrakty terminowe456---456191
Instrumenty nienotowane, w tym:36 49910 9542 0604249 555383516
- kontakty terminowe11 6844 300945-16 929175221
- transakcje SWAP22 6502 8514624226 005164256
- opcje call (zakup)1 0051 32371-2 399278
- opcje put (sprzedaż)1 1602 480582-4 2221731
Instrumenty pochodne związane z kursami walut, razem37 43511 4552 0604250 992444517

Instrumenty pochodne związane z kursami walutKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2016Aktywa na 31 grudnia 2016Zobowią- zania na 31 grudnia 2016
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym:--361-3613-
- kontrakty terminowe--361-3613-
Instrumenty nienotowane, w tym:11 4283 0911 3007615 895199125
- kontakty terminowe1 863980311-3 1546225
- transakcje SWAP8 6081 0068677610 55711577
- opcje call (zakup)49054761-1 09822-
- opcje put (sprzedaż)46755861-1 086-23
Instrumenty pochodne związane z kursami walut, razem11 4283 0911 6617616 256202125

Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowychKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2017Aktywa na 31 grudnia 2017Zobowią- zania na 31 grudnia 2017
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 lat  Razem  
Instrumenty nienotowane, w tym:4852 4302 924-5 83910457
- opcje call (zakup)2791 2451 666-3 19010210
- opcje put (sprzedaż)2061 1851 258-2 649247
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowych, razem4852 4302 924-5 83910457

Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowychKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2016Aktywa na 31 grudnia 2016Zobowiązania na 31 grudnia 2016
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym:26---26--
- opcje put (sprzedaż)26---26--
Instrumenty nienotowane, w tym:6956093 712-5 0164923
- opcje call (zakup)3513702 083-2 804481
- opcje put (sprzedaż)3442391 629-2 212122
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowych, razem7216093 712  -5 0424923

Instrumenty pochodne związane z cenami towarówKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2017Aktywa na 31 grudnia 2017Zobowią- zania na 31 grudnia 2017
 Do 3 mies.Powyżej 3 mies. do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym:285407-3321021
- kontrakty terminowe285407-3321021
Instrumenty nienotowane, w tym:542678976-2 1969482
- kontakty terminowe22726--253197
- transakcje SWAP252233190-6755959
- opcje call (zakup)45240398-683158
- opcje put (sprzedaż)18179388-58518
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowych, razem827718983-2 528104103

Na 31 grudnia 2016 roku Grupa PZU nie posiadała instrumentów pochodnych związanych z cenami towarów.

Koncentracja ryzyka

 31 grudnia 201731 grudnia 2017 (% wartości aktywów finansowych)31 grudnia 201631 grudnia 2016 (% wartości aktywów finansowych)
Zaangażowanie w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz w transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży na tych papierach65 12622,5%38 31535,4%
Zaangażowanie Grupy PZU w akcje notowane na GPW2 3270,8%3 3403,1%
Ogólne zaangażowanie w aktywa bankowe - depozyty bankowe, środki pieniężne, dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez banki, akcje banków oraz transakcje w instrumenty pochodne z nimi zawarte21 8977,5%10 81410,0%
Zaangażowanie w aktywa finansowe denominowane w polskim złotym249 67486,1%92 81585,7%

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP

Stan na 31 grudnia 2017 roku

KrajWalutaCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
ArgentynaARS/USD102101101-
AzerbejdżanUSD101010-
BrazyliaUSD106105105-
BułgariaEUR545558-
ChileUSD212020-
ChorwacjaEUR/USD1019899-
DominikanaUSD303030-
FilipinyUSD424141-
HiszpaniaEUR101010-
IndonezjaEUR/USD198199199-
JamajkaUSD141414-
KazachstanUSD262626-
KolumbiaUSD114110110-
KostarykaUSD111111-
LitwaEUR/USD424431435-
ŁotwaEUR626465-
MeksykEUR/MXN/USD948888-
NiemcyEUR461449449-
OmanUSD323131-
PakistanUSD101010-
PanamaUSD313131-
PeruPEN/USD838484-
RosjaUSD484646-
RPAUSD/ZAR134133133-
RumuniaEUR/RON/USD109106108-
SerbiaUSD101010-
SłowacjaEUR222020-
SłoweniaEUR454848-
Sri LankaUSD434242-
Stany ZjednoczoneUSD854833833-
TurcjaEUR/USD151150150-
UkrainaEUR/USD/UAH771)621)621)-
UrugwajUSD272727-
WęgryEUR/HUF/USD205195196-
WłochyEUR191818-
Wybrzeże Kości SłoniowejUSD101010-
PozostałeEUR/USD/GBP636061-
Razem 3 8533 7783 791-

1) W przypadku części obligacji co pół roku następuje spłata nominału obligacji w stałej kwocie 100 UAH (tj. 10% wartości nominalnej obligacji). Cena nabycia pokazuje rzeczywistą cenę, zapłaconą przez spółkę i nie uwzględnia dokonywanych spłat nominału.

Stan na 31 grudnia 2016 roku

KrajWalutaCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
ArgentynaUSD708080-
BrazyliaUSD697979-
BułgariaEUR235259261-
ChorwacjaEUR/USD535758-
CyprEUR242525-
CzechyCZK337345345-
HiszpaniaEUR403939-
IndonezjaEUR/USD404444-
LitwaEUR/USD459485491-
ŁotwaEUR/USD91110110-
MeksykEUR/USD333333-
PortugaliaEUR586060-
RPAEUR/ZAR687373-
RumuniaEUR/USD/RON397422423-
SłowacjaEUR164162162-
SłoweniaEUR132138138-
Sri LankaUSD424545-
Stany ZjednoczoneUSD148149149-
TurcjaEUR/USD/TRY324345345-
UkrainaEUR/USD/UAH691)681)681)-
WęgryEUR/USD/HUF399423424-
pozostałeEUR/USD/GBP434444-
Razem 3 2953 4853 496-

1) W przypadku części obligacji co pół roku następuje spłata nominału obligacji w stałej kwocie 100 UAH (tj. 10% wartości nominalnej obligacji). Cena nabycia pokazuje rzeczywistą cenę, zapłaconą przez spółkę i nie uwzględnia dokonywanych spłat nominału.

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego

Stan na 31 grudnia 2017 roku

EmitentCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki558563564-
Spółki Indeksu WIG - Chemia999-
Spółki Indeksu WIG - Energia1 8771 8861 9026
Spółki Indeksu WIG - Paliwa6636666682
Górnictwo i wydobywanie (w tym: Spółki Indeksu WIG - Górnictwo)6276446192
Przetwórstwo przemysłowe1 1111 1591 1974
Transport i gospodarka magazynowa1 8981 9041 9117
Usługi komunalne6156116112
Banki krajowe nienotowane202021-
Banki zagraniczne6261621
Samorządy krajowe6 0536 0926 0868
Narodowy Bank Polski13 09713 09713 097-
Pozostałe1 6371 6631 66770
Razem28 22728 37528 414102

Stan na 31 grudnia 2016 roku

EmitentCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki1 2991 3201 327-
Spółki indeksu WIG - Paliwa9951 0071 009-
Spółki Indeksu WIG - Chemia999-
Spółki Indeksu WIG - Energia315316316-
Banki krajowe nienotowane202021-
Banki zagraniczne7478811
Samorządy krajowe96102105-
Spółki Indeksu WIG - Górnictwo29325425061
Narodowy Bank Polski2 6002 6002 600-
Pozostałe42538538517
Razem6 1266 0916 10379

7.5.3.1 Ryzyko stopy procentowej

W tabeli poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów).

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany krzywej dochodowości o +/- 100 p.b. wg waluty instrumentu31 grudnia 201731 grudnia 2016
 spadekwzrostspadekwzrost
polski złoty1 059(1 004)379(363)
euro7(4)80(73)
dolar amerykański144(127)30(25)
pozostałe34(34)53(61)
Razem1 244(1 169)542(522)

Powyższe testy wrażliwości nie zawierają wpływu zmian stóp procentowych dla rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych. Analizę wpływu zmiany stopy technicznej na wycenę umów ubezpieczeniowych zaprezentowano w punkcie 7.5.2.

Ryzyko stopy procentowej w Pekao

Głównym narzędziem pomiaru ryzyka stopy procentowej księgi handlowej jest model VaR. Wartość ta odzwierciedla poziom dziesięciodniowej straty, która może zostać przekroczona z prawdopodobieństwem nie większym niż 1%. Wartość VaR wyznacza się metodą symulacji historycznej na podstawie 2-letniej historii obserwacji dynamiki czynników ryzyka. Zbiór czynników uwzględnianych przy wyliczaniu VaR obejmuje wszystkie istotne czynniki rynkowe brane pod uwagę przy wycenie instrumentów finansowych za wyjątkiem specyficznego ryzyka kredytowego emitenta i kontrahenta. Szacowanie wpływu zmian czynników rynkowych na bieżącą wartość danego portfela odbywa się z wykorzystaniem pełnej rewaluacji (jako różnica między wartością portfela po zmianie poziomów parametrów rynkowych o historycznie zaobserwowane zmiany czynników a bieżącą wartością portfela). Dla tak wyznaczanego zbioru prawdopodobnych zmian wartości portfela (dystrybuanty) wyznaczany jest VaR jako 1% - kwantyl.

Poniższa tabela prezentuje VaR dla ryzyka stopy procentowej księgi handlowej Pekao.

 31 grudnia 2017za okres styczeń - grudzień 2017
  MinimalnyŚredniMaksymalny
Księga handlowa – VaR ryzyko stopy procentowej (w tys. zł)2 5011 5683 2036 087

Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej Pekao kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów. Pozycja finansowa w odniesieniu do zmieniających się stóp procentowych monitorowana jest poprzez lukę stopy procentowej (lukę przeszacowania), analizę duration, analizy wrażliwości, symulacje szokowe (stress testing) oraz VaR.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na spadek stóp procentowych o 100 p.b oraz wartości ekonomicznej kapitału (EVE) Pekao na spadek stóp procentowych o 200 p.b. według stanu na koniec grudnia 2017 roku. Przez EVE rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, które będą wygenerowane przez aktywa jednostki, pomniejszoną o bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych koniecznych do uregulowania zobowiązań tej jednostki. W obu analizach zakładana jest natychmiastowa zmiana stóp rynkowych. Oprocentowanie produktów bankowych zmienia się zgodnie z zapisami umownymi, przy czym w przypadku kontraktowej NII, dla depozytów od klientów detalicznych, uwzględnia się ograniczenie spadku stóp przez zero (czyli fakt, że nie zostanie dokonane przeszacowanie oprocentowania depozytów klientów poniżej zera). W przypadku wrażliwości EVE dla depozytów bieżących w złotych polskich stosowany jest model urealniający profil ich przeszacowania.

Wrażliwość w %31 grudnia 2017
NII-8,14%
EVE0,79%

Ryzyko stopy procentowej w Alior Banku

Ryzyko stopy procentowej związane z otwartymi pozycjami Alior Banku wiąże się przede wszystkim z:

 • ryzykiem niedopasowania terminów przeszacowania;
 • ryzykiem bazowym, czyli wpływem nierównoległej zmiany różnych indeksów referencyjnych o zbliżonym terminie przeszacowania na wynik finansowy;
 • ryzykiem krzywej dochodowości;
 • ryzykiem opcji klienta.

Jedną z metod szacowania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej jest wyznaczanie wielkości BPV, która określa szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości równolegle o 1 p.b. W poniższych tabelach zaprezentowano oszacowanie BPV dla Alior Banku.

Stan na 31 grudnia 2017 roku (dane w tys. zł)

WalutaDo 6 miesięcy6 miesięcy – 1 rok1 rok- 3 lata3 - 5 lat5 - 10 latRazem
PLN319319695(90)397
EUR-(8)6190(5)138
USD18(2)-(1)6
CHF(1)-(1)--(2)
GBP(4)2---(2)
Inne(1)2(1)---
Razem(2)197253185(96)537

Stan na 31 grudnia 2016 roku (dane w tys. zł)

WalutaDo 6 miesięcy6 miesięcy – 1 rok1 rok- 3 lata3 - 5 lat5 - 10 latRazem
PLN(19)305605111(433)569
EUR(16)-(28)(44)(35)(123)
USD1311(13)-(1)10
CHF(1)-(2)--(3)
GBP-3---3
Inne(2)(5)3--(4)
Razem(25)31456567(469)452

Do celów zarządzania ryzykiem stopy procentowej Alior Bank wyróżnia działalność handlową, obejmującą papiery wartościowe i instrumenty pochodne, zawarte w celach handlowych oraz działalność bankową, obejmującą pozostałe papiery wartościowe, emisje własne, pożyczki, depozyty, kredyty oraz transakcje pochodne służące zabezpieczeniu ryzyka księgi bankowej. W celu szacowania poziomu ryzyka stopy procentowej Alior Bank stosuje model VaR. Mierzony tą metodą kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka stopy procentowej na koniec lat 2017 i 2016 prezentuje poniższa tabela (99% VaR o horyzoncie 10 dni).

Księgaza okres styczeń - grudzień 2017za okres styczeń - grudzień 2016
 MinimalnyŚredniMaksymalnyMinimalnyŚredniMaksymalny
Księga bankowa6183131133
Księga handlowa124115
Razem7203541238

Alior Bank przeprowadza analizę scenariuszy obejmującą m. in. wpływ zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy utrzymywane są wewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest codziennie. Wykorzystanie limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału przy przesunięciu równoległym krzywych procentowych o +/- 200 p.b. oraz przesunięciach nierównoległych przy scenariuszach +/- 100/400 p.b. (w tenorach 1M/10Y, pomiędzy nimi interpolacja liniowa przesunięcia), przedstawia tabela:

Scenariusz (1M/10Y)Zmiana wartości ekonomicznej kapitału
 31 grudnia 201731 grudnia 2016
+400 / +1002,80%3,80%
+100 / -4001,01%0,50%
+200 / +2001,52%1,72%
- 200 / - 200-1,26%-1,77%
- 100 / - 400-0,64%-0,73%
- 400 / - 100-1,40%-1,75%

Bieżące zarządzanie ryzykiem braku zgodności to identyfikacja, ocena i pomiar oraz dostosowanie do wymogów regulacyjnych.

7.5.3.2. Ryzyko walutowe

Ekspozycja na ryzyko walutowe

Aktywa wg walut31 grudnia 2017
 PLNEURUSDCZKGBPHUFRONPozostałeRazem
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności20 72446413----3621 237
Rządowe20 58936813----3621 006
Pozostałe13596------231
Aktywa dostępne do sprzedaży43 7313 0581 725-3--248 519
Instrumenty kapitałowe43920321----1664
Dłużne papiery wartościowe43 2922 8551 704-3--147 855
Rządowe29 1132 8281 704-3--133 649
Pozostałe14 17927------14 206
Aktywa wyceniane w wartości godziwej zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania5 967324252-22177616 650
Instrumenty kapitałowe1 61623947-2227141 947
Dłużne papiery wartościowe4 35185205--15-474 703
Rządowe4 32675201--15-474 664
Pozostałe25104-----39
Aktywa przeznaczone do obrotu12 2641 3321 775-10601014615 597
Instrumenty kapitałowe4 288185133--11--4 617
Dłużne papiery wartościowe6 6167971 475--1710618 976
Rządowe6 5147941 303--1710618 699
Pozostałe1023172-----277
Instrumenty pochodne1 360350167-1032-852 004
Pochodne instrumenty zabezpieczające330413-----347
Pożyczki161 78120 8542 91749464573 427189 504
Dłużne papiery wartościowe12 4521 059111----113 623
Rządowe-------11
Pozostałe12 4521 059111-----13 622
Pozostałe, w tym:149 32919 7952 80649464573 426175 881
- należności od klientów z tytułu kredytów143 41719 6022 603-464--3 371 1)169 457
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży885-------885
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych1 606586149-57551 841
- pożyczki3 421135142-----3 698
Należności7 0121 741289-2--529 096
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych4 8771 959492289193188403 2)8 239
Aktywa, razem256 68629 7367 476338694100324 127299 189

1) w tym 3 152 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich i 121 mln zł w koronach norweskich.
2) w tym 108 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich, 83 mln zł w koronach norweskich i 55 mln zł w koronach szwedzkich.

Aktywa wg walut (przekształcone)31 grudnia 2016
 PLNEURUSDCZKGBPHUFRONPozostałeRazem
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności16 79050717----3217 346
Rządowe16 68738117----3217 117
Pozostałe103126------229
Aktywa dostępne do sprzedaży10 832635176-6--311 652
Instrumenty kapitałowe275159------434
Dłużne papiery wartościowe10 557476176-6--311 218
Rządowe7 344452176-6--37 981
Pozostałe3 21324------3 237
Aktywa wyceniane w wartości godziwej zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania12 282807780175-17815310414 479
Instrumenty kapitałowe2 6392293517-10-212 951
Dłużne papiery wartościowe9 643578745158-1681538311 528
Rządowe9 618532742158-1681536611 437
Pozostałe25463----1791
Aktywa przeznaczone do obrotu5 301987540212994841767 403
Instrumenty kapitałowe3 72421194--1324-4 066
Dłużne papiery wartościowe1 241582349188-1458242 456
Rządowe1 168582349188-1458242 383
Pozostałe73-------73
Instrumenty pochodne33619497249672152881
Pochodne instrumenty zabezpieczające72-------72
Pożyczki47 6055 166578491202--29254 334
Dłużne papiery wartościowe2 421-40----22 463
Rządowe-------22
Pozostałe2 421-40-----2 461
Pozostałe, w tym:45 1845 166538491202--29051 871
- należności od klientów z tytułu kredytów39 5264 797232-202--241 1)44 998
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży2 880-------2 880
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych1 238231276491---492 285
- pożyczki1 54013830-----1 708
Należności4 415828377----445 664
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych7251 61623013197121161 2)2 973
Aktywa, razem98 02210 5462 6981 009314284238812113 923

1) w tym 228 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich.
2) w tym m. in. 30 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich, 29 mln zł denominowane w koronach szwedzkich, 23 mln zł denominowane w dolarach kanadyjskich, 22 mln zł denominowane w koronach norweskich.

Zobowiązania wg walut na 31 grudnia 2017 rokuPLNEURUSDGBPHUFRONPozostałeRazem
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej4 1993852231024-1154 956
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu2 0382851341024-1152 606
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych682------682
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej7510011----186
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż)672-78----750
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked)312------312
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych420------420
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu177 54827 34610 7901 607382 249219 551
Zobowiązania wobec banków2 0672 559956--5961)5 323
Zobowiązania wobec klientów163 35020 85310 6951 601381 6532)198 163
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych5 7183 849-----9 567
Zobowiązania podporządkowane5 23485-----5 319
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu1 167------1 167
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach1------1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego11------11
Inne zobowiązania7 6279542571224261459 045
Zobowiązania wg walut, razem189 37428 68511 2701 62951342 509233 552

1) w tym 591 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich
2) w tym 597 mln zł denominowane w koronach czeskich, 534 mln zł denominowane we frankach szwajcarskich, 153 mln zł denominowane w koronach norweskich i 129 mln zł denominowane w koronach szwedzkich

Zobowiązania wg walut na 31 grudnia 2016 roku (przekształcone)PLNEURUSDGBPHUFCZKPozostałeRazem
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej2 760146192846251373 314
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu31412013184625137781
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych-6-----6
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż)5732061----654
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked)329------329
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych1 544------1 544
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu45 2208 1542 376547--41956 716
Zobowiązania wobec banków4354840----523
Zobowiązania wobec klientów43 6034 3362 336547--41951 241
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych (PZU)-3 680-----3 680
Zobowiązania podporządkowane (Alior Bank)93790-----1 027
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu178------178
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach67------67
Inne zobowiązania4 4483401498--464 991
Zobowiązania wg walut, razem52 4288 6402 717563462560265 021

W celu zarządzania ryzykiem walutowym Grupa PZU wykorzystuje także instrumenty pochodne, co pozwala m. in. na zajęcie wybranej ekspozycji rynkowej w sposób bardziej efektywny niż instrumenty kasowe.

Tabela poniżej prezentuje test wrażliwości portfela instrumentów finansowych Grupy PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów), w odniesieniu do instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, stanowiące zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany kursu walut o +/- 20%31 grudnia 201731 grudnia 2016
 spadekwzrostspadekwzrost
EUR371(305)395(395)
USD(29)391(1)
GBP(3)3(3)3
Pozostałe(80)80(12)12
Razem259(183)381(381)

Zarówno Pekao, jak i Alior Bank w celu pomiaru ryzyka walutowego stosują model VaR, który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności (99%) oraz okresu utrzymania pozycji. Tabela poniżej prezentuje VaR ustalony dla ryzyka walutowego księgi handlowej w obu bankach:

VaR 10 dniowy – ryzyko walutowe – księga handlowa (w tys. zł)31 grudnia 201731 grudnia 2016
Pekao2 337nd
Alior Bank157280

7.5.3.3 Ryzyko cen akcji

Stopień narażenia na ryzyko

Wartość portfela instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaprezentowano odpowiednio w punktach 33.3 oraz 33.4.

Analiza wrażliwości

W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela notowanych instrumentów kapitałowych na kapitał własny Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Wpływ zmiany wyceny notowanych instrumentów kapitałowych na kapitał własny31 grudnia 201731 grudnia 2016
wzrost wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20%350527
spadek wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20%(350)(527)

7.5.3.4 Ryzyko płynności

Działalność ubezpieczeniowa

Źródłem ryzyka płynności finansowej w Grupie PZU jest możliwość wystąpienia trzech rodzajów zdarzeń:

 • niedobór środków płynnych w stosunku do bieżących potrzeb;
 • brak płynności posiadanych instrumentów finansowych;
 • strukturalne niedopasowanie zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań.

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w wymiarze krótkoterminowym, średnioterminowym oraz długoterminowym, tj.:

 • płynność krótkoterminowa – utrzymuje się środki w portfelu płynnościowym w wysokości nie większej niż wyznaczony dla nich limit. Ponadto do zarządzania płynnością wykorzystuje się transakcje warunkowe z przyrzeczeniem odkupu;
 • płynność średnioterminowa – utrzymuje się portfele lokat o odpowiedniej płynności finansowej;
 • płynność długoterminowa oraz ryzyko strukturalnego niedopasowania zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań – zarządza się dopasowaniem aktywów do zobowiązań (ALM, ang. Asset Liability Management), czyli dopasowaniem struktury lokat finansowych na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do charakteru tych rezerw.

Proces ALM obejmuje również możliwie najlepsze zagwarantowanie zdolności do wypłaty świadczeń i odszkodowań, także w niesprzyjających scenariuszach ekonomicznych. Ryzyko płynności mierzy się poprzez oszacowanie niedoborów środków pieniężnych dla regulowania zobowiązań. Podstawą oszacowania jest zestaw analiz obejmujących m.in. lukę płynności (niedopasowania przepływów netto) oraz analizę rozkładu wydatków z działalności operacyjnej.

Pekao

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:

 • zapewnienie i utrzymywanie zdolności do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak i z przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności i rentowności kapitałów własnych;
 • zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz
 • określenie rozwiązań na przetrwanie sytuacji kryzysowej, w przypadku jej ewentualnego wystąpienia.

W Pekao funkcjonuje scentralizowany system zarządzania ryzykiem płynności obejmujący bieżące zarządzanie płynnością i kontrolę pierwszego poziomu sprawowane przez odpowiedzialne jednostki, kontrolę drugiego poziomu dokonywaną przez dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem oraz niezależny audyt.

Zarządzanie płynnością w Grupie Pekao prowadzone jest w horyzoncie:

 • śróddziennym – dotyczącym przepływów realizowanych w ciągu dnia;
 • krótkoterminowym – obejmującym system pomiaru płynności w horyzoncie do roku;
 • długoterminowym – obejmującym okres powyżej jednego roku.

Ze względu na specyfikę stosowanych narzędzi i technik zarządzania ryzykiem płynności Grupa Pekao zarządza płynnością bieżącą i średnioterminową wspólnie z płynnością krótkoterminową.

Alior Bank

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Alior Banku polega na utrzymaniu pozycji płynnościowych tak, aby w każdym momencie możliwe było wypełnienie zobowiązań płatniczych za pomocą dostępnych środków w kasie, wpływów z transakcji o danej dacie zapadalności lub za pomocą sprzedaży zbywalnych aktywów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów utrzymania płynności.

Do zarządzania płynnością Alior Banku wykorzystuje się współczynniki i powiązane z nimi limity następujących rodzajów płynności:

 • płynność płatnicza – zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty. W ramach zarządzania płynnością płatniczą szczególny nacisk kładzie się na analizę płynności natychmiastowej oraz bieżącej (do 7 dni);
 • płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;
 • płynność średnioterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań w terminie zapadalności od 1 do 12 miesięcy;
 • płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Ekspozycja na ryzyko

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wg daty wykupu na 31 grudnia 2017do 1 roku1 – 2 lat2 – 3 lat3 – 4 lat4 – 5 latpowyżej 5 latRazem
Instrumenty dłużne utrzymywane do terminu wymagalności2291 3501 0871 2434 60412 72421 237
Rządowe1391 2711 0811 2004 60012 71521 006
Pozostałe907964349231
Instrumenty dłużne dostępne do sprzedaży19 4575 2602 6323 7564 80311 94747 855
Rządowe6 2695 0102 5193 4244 57111 85633 649
Pozostałe13 1882501133322329114 206
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania222727711 5544441 6404 703
Rządowe202727701 5494171 6364 664
Pozostałe2-1527439
Instrumenty dłużne przeznaczone do obrotu2637801 5871 9171 1103 3198 976
Rządowe2407641 4821 9031 0943 2168 699
Pozostałe23161051416103277
Pożyczki52 02520 03615 89312 14914 19075 211189 504
Dłużne papiery wartościowe1 8821 6011 3899821 5636 20613 623
Rządowe-1----1
Pozostałe1 8821 6001 3899821 5636 20613 622
Pozostałe, w tym:50 14318 43514 50411 16712 62769 005175 881
- należności od klientów z tytułu kredytów47 53118 36213 64011 03612 32166 567169 457
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży885-----885
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych1 6252376110-71 841
- pożyczki10250788213062 4313 698
Razem71 99627 69821 97020 61925 151104 841272 275

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wg daty wykupu na 31 grudnia 2016 (przekształcone)do 1 roku1 – 2 lat2 – 3 lat3 – 4 lat4 – 5 latpowyżej 5 latRazem
Instrumenty dłużne utrzymywane do terminu wymagalności2 7961861 15039846412 35217 346
Rządowe2 7711271 06939141812 34117 117
Pozostałe25598174611229
Instrumenty dłużne dostępne do sprzedaży4 0511 7081 2331 4851 6441 09711 218
Rządowe1 4341 6968971 3201 6399957 981
Pozostałe2 6171233616551023 237
Instrumenty wyceniane w wartości godziwej zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania1 3051 5748551 4372 1574 20011 528
Rządowe1 3041 5548551 4362 1154 17311 437
Pozostałe120-1422791
Instrumenty przeznaczone do obrotu553303263012951 1492 456
Rządowe53073263012951 1492 383
Pozostałe5023----73
Pożyczki21 0065 0393 6334 4983 30716 85154 334
Dłużne papiery wartościowe71417734627271 1722 463
Rządowe1-1---2
Pozostałe71317734527271 1722 461
Pozostałe, w tym:20 2924 8623 2874 4713 28015 67951 871
- należności od klientów z tytułu kredytów15 3004 7323 2153 2213 22615 30444 998
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży2 880-----2 880
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych2 082-2212932202 285
- pożyczki30130501 121223551 708
Razem29 2138 8377 1978 1197 86735 64996 882

W poniższej tabeli zaprezentowano przyszłe niezdyskontowane przepływy pieniężne z aktywów i zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Ryzyko płynnościDo 1 roku1 – 2 lat2 – 3 lat3 – 4 lat4 – 5 lat5 – 10 latPowyżej 10 latRazem
Aktywa104 01031 63526 07021 72825 12258 77251 646318 983
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych4 935193139112963452 4198 239
Należności7 6091 2881482441639 110
Należności od klientów z tytułu kredytów50 13524 48318 78413 82916 84141 62433 070198 766
Dłużne papiery wartościowe38 4965 0715 9397 4097 58914 49315 84994 846
Pożyczki3075761 0533125722 3061455 271
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży885------885
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych1 6432414158---1 866
Zobowiązania(116 564)(16 916)(7 347)(6 125)(4 694)(19 181)(96 044)(266 871)
Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe(6 873)(1 714)(1 146)(929)(798)(2 940)(20 469)(34 869)
Zobowiązania finansowe(104 300)(15 047)(6 190)(5 189)(3 894)(16 231)(73 741)(224 592)
Pozostałe zobowiązania(5 391)(155)(11)(7)(2)(10)(1 834)(7 410)
Luka(12 554)14 71918 72315 60320 42839 591(44 398)52 112

W poniższej tabeli zaprezentowano przyszłe niezdyskontowane przepływy ze zobowiązań pozabilansowych banków (wg terminów umownych).

Udzielone zobowiązania pozabilansowedo 1 miesiąca1 -3 miesiąceod 3 miesięcy do 1 roku1 – 5 latpowyżej 5 latRazem
Dotyczące finansowania37 1463411 6214 1671 81845 093
Gwarancyjne11 5348144140528212 743
Razem48 6804222 0624 5722 10057 836

7.5.4 Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest optymalizacja jego poziomu i efektywności operacyjnej w działalności Grupy PZU, prowadząca do ograniczenia strat i kosztów spowodowanych materializacją tego ryzyka oraz zapewnienie adekwatnych i efektywnych mechanizmów kontrolnych. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odbywa się zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi uwzględniającymi uwarunkowania, a informacje na temat poziomu ryzyka operacyjnego są okresowo przedkładane właściwym organom wewnętrznym.

7.5.5 Ryzyko braku zgodności

Ryzyko braku zgodności (ang. compliance) to ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niezastosowania się przez spółki Grupy PZU, ich pracowników lub podmioty działające w ich imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania, w tym norm etycznych.

Na podstawie regulacji wewnętrznych wprowadzono podział kompetencji w ramach systemowego i bieżącego zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zarządzanie systemowe polega w szczególności na formułowaniu rozwiązań dotyczących realizacji zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności, monitorowaniu procesu zarządzania tym ryzykiem oraz promowaniu i monitorowaniu przestrzegania regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania w zakresie zgodności.

Bieżące zarządzanie ryzykiem braku zgodności to identyfikacja, ocena i pomiar oraz dostosowanie do wymogów regulacyjnych.

Facebook Twitter Google Plus All