Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Komentarz do osiągniętych wyników > Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik finansowy
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 5 526 mln zł wobec 2 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9%). Zysk netto osiągnął poziom 4 233 mln zł i był wyższy o 1 859 mln zł od wyniku z 2016 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 910 mln zł wobec 1 935 mln zł w 2016 roku (wzrost o 50,4%).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto wzrósł o 97,5% względem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2017 rok wyniósł 5 510 mln zł i był wyższy o 2 519 mln zł w stosunku do wyniku za 2016 rok.

Zysk z działalności operacyjnej kształtowany był w szczególności przez:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w efekcie wzrostu średniej składki oraz w ubezpieczeniach indywidulanych, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym;
 • wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych – w analogicznym okresie ubiegłego roku wystąpienie licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań) oraz w mniejszym stopniu poprawą rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
 • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, głównie w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych ze względu na zgłoszenie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej;
 • spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych w wyniku wzrostu częstości zdarzeń związanych ze zgonami w I kwartale 2017 roku, oraz jako efekt braku jednorazowego czynnika z 2016 roku dotyczącego aktualizacji założeń co do przyszłych wypłat stosowanych do kalkulacji rezerw;
 • lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej dla Alior Banku w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą;
 • wyższe dochody z działalności lokacyjnej na portfelach akcyjnych ze względu na poprawę koniunktury na GPW, w tym wyższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty.

Do najbardziej istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2017 roku należy zaliczyć włączenie do struktury Grupy PZU grupy kapitałowej Banku Pekao (dalej Pekao). W wyniku tej transakcji doszło do przekształcenia Grupy PZU z grupy ubezpieczeniowej w finansową. Rozpoczęcie konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku w sposób istotny wpłynęło na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej. Suma bilansowa wzrosła głównie z tego tytułu o ponad 192 mld zł względem ubiegłego roku, a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 23,0 mld zł (stan na 31 grudnia 2017 roku). Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU kwotą 1 502 mln zł oraz wyniku segmentu działalności bankowej kwotą 1 750 mln zł od momentu rozpoczęcia konsolidacji w czerwcu 2017 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • wzrost składki przypisanej brutto do poziomu 22 847 mln zł. W porównaniu z poprzednim rokiem składka była wyższa o 13,0% głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki oraz w ubezpieczeniach indywidulanych, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 21 354 mln zł i była o 14,7% wyższa niż w 2016 roku;
 • wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej w tym wzrost dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, oraz wyższy wynik z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej. Wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł 8 502 mln zł i był o 142,2% wyższy niż w 2016 roku. Dochody z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem działalności bankowej, wzrosły głównie dzięki lepszemu wynikowi na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW. Odnotowano również pozytywny efekt względem analogicznego okresu poprzedniego roku na skutek wyższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych;
 • wzrost kosztów odsetkowych do poziomu 1 365 mln zł względem 697 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku związany w szczególności z rozpoczęciem konsolidacji Pekao; oraz emisją obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2 250 mln zł w czerwcu 2017 roku;
 • wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 14 941 mln zł, co oznacza że wzrosły o 17,3% w porównaniu z 2016 rokiem. Wzrost dotyczył w szczególności grupy ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami, indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych – efekt rosnącego portfela ubezpieczeń;
 • wyższe koszty akwizycji (wzrost o 288 mln zł) zarówno w segmencie klienta masowego jak i korporacyjnego, związane w szczególności z wyższą sprzedażą;
 • wzrost kosztów administracyjnych do poziomu 5 364 mln zł względem 2 923 mln zł w 2016 roku wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną częścią BPH 4 listopada 2016 roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 2 464 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 10 mln zł względem roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała ze spadku kosztów działalności projektowej, częściowo skompensowana wyższymi kosztami w ubezpieczeniach bankowych będących efektem zmiany zasad rozliczeń z bankami w ramach umów bancassurance;
 • wyższe ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 1 559 mln zł. Zmiana wynikała głównie z wyższego poziomu podatku od instytucji finansowych. Obciążenie Grupy PZU (łącznie na działalności ubezpieczeniowej oraz bankowej) tym podatkiem w 2017 roku wyniosło 822 mln zł względem 395 mln zł w 2016 roku (efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz wprowadzenia podatku od lutego 2016 roku). Dodatkowo w 2016 roku rozpoznano jednorazowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH w wysokości 465 mln zł częściowo skompensowany kosztem rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Bank w wysokości 268 mln zł.

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P., wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) oraz w okresie porównywalnym wyższe niż średnia z ostatnich 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych, aktualizację założeń co do przyszłych wypłat stosowanych do kalkulacji rezerw, zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH, koszt rezerwy restrukturyzacyjnej w Alior Bank.

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat20172016201520142013
 w mln złw mln złw mln złw mln złw mln zł
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 20 219 18 359 16 885 16 480
Składki zarobione netto 21 354 18 625 17 385 16 429 16 249
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 1 784 544 243 351 299
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 8 502 3 511 1 739 2 647 2 479
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 941) (12 732) (11 857) (11 542) (11 161)
Koszty akwizycji (2 901) (2 613) (2 376) (2 147) (2 016)
Koszty administracyjne (5 364) (2 923) (1 658) (1 528) (1 406)
Koszty odsetkowe (1 365) (697) (117) (147) (104)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (1 559) (724) (419) (370) (220)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 510 2 991 2 940 3 693 4 119
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 (3) 4 (2) 1
Zysk (strata) brutto 5 526 2 988 2 944 3 692 4 120
Podatek dochodowy (1 293) (614) (601) (724) (826)
Zysk (strata) netto 4 233 2 374 2 343 2 968 3 295
Zyski (straty) netto przypisane właścicielom jednostki dominującej 2 910 1 935 2 343 2 968 3 293

* dane przekształcone za lata 2013 - 2016

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2017 roku (w mln zł)

Facebook Twitter Google Plus All