Rachunek zysków i strat (2013-2017)

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Rachunek zysków i strat (2013-2017)
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata 2013-201720172016201520142013
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 20 219 18 359 16 885 16 480
Składki zarobione netto 21 354 18 625 17 385 16 429 16 249
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat 1 784 544 243 351 299
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 8 502 3 511 1 739 2 647 2 479
Odszkodowania i świadczenia netto (14 941) (12 732) (11 857) (11 542) (11 161)
Koszty akwizycji (2 901) (2 613) (2 376) (2 147) (2 016)
Koszty administracyjne (5 364) (2 923) (1 658) (1 528) (1 406)
Koszty odsetkowe (1 365) (697) (117) (147) (104)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (1 559) (724) (419) (370) (220)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 510 2 991 2 940 3 693 4 119
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 16 (3) 4 (2) 1
Zysk (strata) brutto 5 526 2 988 2 944 3 692 4 120
Zysk (strata) netto, w tym: 4 233 2 374 2 343 2 968 3 295
Zyski (straty) właścicieli 2 910 1 935 2 343 2 968 3 293
Zyski (straty) mniejszości 1 323 439 - - 1
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* 863 519 608 863 510 930 863 523 000 863 519 490 863 519 490
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) 3,37 2,24 2,71 3,44 3,81
Zysk netto PZU (Emitenta) 2 434 1 573 2 249 2 637 5 106
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,82 1,82 2,60 3,05 5,91

*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych

Dane za lata 2015-2016 zostały przekształcone

Facebook Twitter Google Plus All