Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychNota1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1)
Zysk brutto 5 5262 988
Korekty 9 8961 249
Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów (13 222)(5 159)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów 19 4783 964
Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej (411)(357)
Przychody i koszty odsetkowe (1 749)(1 126)
Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości 960935
Wynik z tytułu różnic kursowych (589)(98)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (78)(253)
Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 884412
Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych (260)107
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 364914
Zmiana stanu należności (554)(2 299)
Zmiana stanu zobowiązań 1 9771 961
Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych (89)(152)
Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych (228)303
Podatek dochodowy zapłacony (1 229)(580)
Zysk z okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH -(465)
Pozostałe korekty 2 6423 142
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 4224 237
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy 904 3281 030 990
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych 5969
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych 301279
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych 1314
- zbycie udziałów i akcji 3 1154 470
- realizacja dłużnych papierów wartościowych 200 893183 612
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży 369 251351 307
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 235 593367 893
- realizacja pozostałych lokat 88 276120 655
- odsetki otrzymane 1 7571 525
- dywidendy otrzymane3761
zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji5 0001 076
- pozostałe wpływy z lokat3329

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychNota1 stycznia - 31 grudnia 20171 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1)
Wydatki (916 362)(1 032 857)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych (56)(202)
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych (179)(174)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych (578)(700)
- nabycie udziałów i akcji (1 817)(4 336)
- nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych (6 867)(1 852)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji2.4.8(54)(7)
- nabycie dłużnych papierów wartościowych (214 622)(188 304)
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży (366 738)(351 016)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych (234 071)(364 550)
- nabycie pozostałych lokat (91 372)(121 715)
- pozostałe wydatki na lokaty (8)(1)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 034)(1 867)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wpływy 228 417333 943
- wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących) -1 516
- wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 1 6052 883
- wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 5 829277
- otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu 220 983329 267
Wydatki (226 462)(335 833)
- dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej37.1.1.1(1 209)(1 796)
- dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących (1 823)-
- spłata kredytów i pożyczek (1 530)(38)
- wykup własnych dłużnych papierów wartościowych (150)-
- zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu (221 637)(332 902)
- odsetki od kredytów i pożyczek (6)(994)
- odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (107)(103)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 955(1 890)
Przepływy pieniężne netto, razem 5 343480
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 9732 440
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (77)53
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:358 2392 973
 - o ograniczonej możliwości dysponowania 4135

Facebook Twitter Google Plus All