Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym      NotaKapitał podsta- wowyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującejUdziały niekon- trolująceKapitał własny, razem
   Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynik    Razem  
     Akcje własne  Kapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeliczenia  Zysk z lat ubiegłych  Zysk netto   
Nota 37.1 37.237.2 37.237.2   2.3 
Stan na 1 stycznia 2017 roku 86(1)10 75810653(2)2 043-12 9984 08617 084
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży ---53-----5364117
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych ---2-----2911
Różnice kursowe z przeliczenia ------(71)--(71)-(71)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych -----1---167
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   -  -  -  2  -  -  -  -  -  2  -  2
Inne całkowite dochody netto, razem ---57-1(71)--(13)7966
Zysk (strata) netto --------2 9102 9101 3234 233
Całkowite dochody razem ---57-1(71)-2 9102 8971 4024 299
Pozostałe zmiany, w tym: -11 066(6)---(2 334)-(1 273)17 49116 218
Podział wyniku finansowego37.1.1.1--1 125----(2 334)-(1 209)-(1 209)
Nabycie akcji Pekao2.4.1----------17 67717 677
Transakcje na akcjach własnych -1-------1-1
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   -  -  (65)  -  -  -  -  -  -  (65)  (186)  (251)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości --6(6)--------
Stan na 31 grudnia 2017 roku 86-11 82415754(73)(291)2 91014 62222 97937 601

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (przekształcone) 1)Kapitał podsta- wowyKapitały przypadające właścicielom jednostki dominującejUdziały niekon- trolująceKapitał własny, razem
  Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynikRazem  
  Akcje własneKapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeliczeniaZysk z lat ubiegłychZysk netto   
Nota37.1 37.237.2 37.237.2   2.3 
Stan na 1 stycznia 2016 roku86-9 947241-(4)(42)2 696-12 9242 19415 118
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży---(104)-----(104)(40)(144)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych---(9)-----(9)(22)(31)
Różnice kursowe z przeliczenia------40--40-40
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych-----7---7-7
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych---3-----3-3
Inne całkowite dochody netto, razem---(110)-740--(63)(62)(125)
Zysk (strata) netto--------1 9351 9354392 374
Całkowite dochody razem---(110)-740-1 9351 8723772 249
Pozostałe zmiany, w tym:-(1)811(25)5--(2 588)-(1 798)1 515(283)
Podział wyniku finansowego--787-5--(2 588)-(1 796)-(1 796)
Emisje akcji Alior Banku----------1 5281 528
Transakcje na akcjach własnych (1)-------(1)-(1)
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi--(1)------(1)(13)(14)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości--25(25)--------
Stan na 31 grudnia 2016 roku86(1)10 75810653(2)1081 93512 9984 08617 084

1) Informacje o przekształceniu danych za 2016 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.

Facebook Twitter Google Plus All