List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport Roczny 2017 > List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Szanowni Państwo,

Rok 2017 to okres ambitnych projektów realizowanych przez Grupę PZU, której siła oddziaływania jako narodowego czempiona nabiera coraz większego znaczenia. Dynamiczny wzrost wyników Grupy, zanotowany w 2017 roku, przynosi zyski akcjonariuszom, rzyczyniając się także do rozwoju innych gałęzi polskiej gospodarki, takich jak m.in. finanse, handel, naprawa pojazdów, nieruchomości czy logistyka.

Inicjatywy zrealizowane w ubiegłym roku spotkały się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej oraz rynku.

W szczególności warto zwrócić uwagę na podwyższenie przez amerykańską agencję ratingową S&P Global Ratings perspektywy ratingowej PZU z negatywnej do stabilnej.

Na taką ocenę niewątpliwie wpływ miała jedna z najważniejszych dla PZU transakcji przeprowadzonych w zeszłym roku, tj. finalizacja zakupu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Zakup ten potwierdził konsekwencję zarządu w realizacji strategii PZU 2020, która zakłada silną obecność w polskim sektorze bankowym. Dzięki tej inwestycji, Grupa PZU stała się największą grupą oferującą kompleksowe usługi finansowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ponad 317 mld złotych.

Pozytywnie oceniamy rosnące zaangażowanie Grupy PZU w obszarze zrównoważonego rozwoju. PZU jako spółka otwarta na dialog i oczekiwania społeczne, dąży do kreowania trendów i konstruowania rozwiązań biznesowych, w sposób zgodny z oczekiwaniami kluczowych interesariuszy. Obecnie PZU coraz aktywniej angażuje się zarówno w projekty społeczne związane z prewencją, jak i pracownicze czy środowiskowe, co będzie w przyszłości stanowiło o budowie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

W ramach ogłoszonej strategii „Nowe PZU”, zostały szczegółowo przedstawione mierniki i ambicje, które adresują istotne kwestie pozafinansowe. Realizacja tych projektów zwiększy zarówno inwestycyjną i wizerunkową wartość PZU, jak i przełoży się na wartość wewnętrzną generowaną na poziomie rentowności biznesu.

Perspektywy PZU na kolejne lata dają powody do zadowolenia.

Jestem przekonany, że dalsze konsekwentne działania zarządu w kontekście nowo przyjętej strategii będą generować wysoką wartość dodaną dla akcjonariuszy, klientów oraz pracowników.

Z poważaniem
Maciej Łopiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

Facebook Twitter Google Plus All