Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Inne aktywa31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Rozliczenia z tytułu reasekuracji157403
Szacowane regresy i odzyski192161
Odroczone koszty informatyczne6341
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód6049
Zapasy73114
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu zawartych umów ubezpieczenia (poza Grupą PZU)58-
Pozostałe składniki aktywów8998
Inne aktywa, razem692866

Inne aktywa31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Krótkoterminowe591784
Długoterminowe10182
Inne aktywa, razem692866

Facebook Twitter Google Plus All