33.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Do instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się instrumenty finansowe niezakwalifikowane do innych kategorii.

Instrumenty zaliczone do tej kategorii wycenia się w wartości godziwej, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9.1. Różnicę pomiędzy wartością godziwą na koniec okresu sprawozdawczego a ceną nabycia odnosi się bezpośrednio na kapitał z aktualizacji wyceny. W przypadku dłużnych papierów wartościowych odsetki naliczone przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej ujmuje się w pozycji „Przychody netto z inwestycji”, a w kapitale z aktualizacji wyceny ujmuje się różnicę pomiędzy wartością godziwą a wartością w zamortyzowanym koszcie.

W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży wartość kapitału z aktualizacji ich wyceny jest wyksięgowywana i ujmowana w pozycji „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych”.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży31 grudnia 201731 grudnia 2016 (przekształcone)
Instrumenty kapitałowe664434
Notowane na rynku regulowanym262132
Nienotowane na rynku regulowanym402302
Dłużne papiery wartościowe47 85511 218
Rządowe33 6497 981
Krajowe32 5477 592
Oprocentowanie stałe20 7535 144
Oprocentowanie zmienne11 7942 448
Zagraniczne1 102389
Oprocentowanie stałe1 102389
Pozostałe14 2063 237
Notowane na rynku regulowanym69437
Oprocentowanie stałe69437
Nienotowane na rynku regulowanym13 5123 200
Oprocentowanie stałe 1)13 0772 611
Oprocentowanie zmienne435589
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem48 51911 652

1) w tym bony pieniężne NBP w kwocie 13 066 mln zł (31 grudnia 2016 roku: 2 600 mln zł).

Facebook Twitter Google Plus All