Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Zobowiązania finansowe31 grudnia 201731 grudnia 2016
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej4 9563 314
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu2 606781
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych6826
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej186-
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż)750654
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked)312329
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych4201 544
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu219 55156 716
Zobowiązania wobec banków5 323503
Depozyty bieżące99632
Depozyty jednodniowe3721
Depozyty terminowe311-
Kredyty otrzymane3 380305
Pozostałe zobowiązania264165
Zobowiązania wobec klientów198 16348 472
Depozyty bieżące122 95625 791
Depozyty terminowe74 45322 160
Pozostałe zobowiązania754521
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych9 5676 469
Zobowiązania podporządkowane5 3191 027
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu1 167178
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach167
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego11-
Zobowiązania finansowe, razem224 50760 030

Zobowiązania finansowe wg wymagalności31 grudnia 201731 grudnia 2016
Do 1 roku206 15851 783
Powyżej 1 roku do 5 lat11 7587 195
Powyżej 5 lat6 5911 052
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem224 50760 030

Facebook Twitter Google Plus All