48.1 Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU łącznie z wynagrodzeniem z zysku oraz informacja o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancj

Raport Roczny 2017 > Wyniki 2017 > Informacje dodatkowe i noty objaśniające > 48. Transakcje z podmiotami powiązanymi > 48.1 Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU łącznie z wynagrodzeniem z zysku oraz informacja o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancj
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

W 2017 i w 2016 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich rad nadzorczych, za wyjątkiem transakcji opisanych poniżej.

Banki Grupy PZU (Pekao i Alior Bank) zawierały transakcje o charakterze kredytowym i depozytowym z członkami swoich zarządów i rad nadzorczych. Poniżej zaprezentowano zestawienie takich transakcji.

Transakcje banków z członkami ich zarządów i rad nadzorczych (w tys. zł)31 grudnia 201731 grudnia 2016
Należności od klientów z tytułu kredytów7577 341
Zobowiązania z tytułu depozytów15 2077 569
Inne rezerwy-5
Pozabilansowe zobowiązania udzielone klientom dotyczące finansowania56347

48.1.1 Wynagrodzenia w jednostce dominującej

Poniżej przedstawiono wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje przez minimum jeden dzień w 2017 lub 2016 roku. Dane dotyczące wynagrodzeń zaprezentowano w tysiącach złotych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł)
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:6 8702 0426 680-
Paweł Surówka68374176-
Rodger Hodgkiss1 171412634-
Tomasz Kulik319-- 1)-
Maciej Rapkiewicz1 152379581-
Małgorzata Sadurska421-nd.nd.
Michał Krupiński2 0862)8951 377-
Andrzej Jaworski9453)282434-
Marcin Chludziński93-nd.nd.
Beata Kozłowska-Chyłand.nd.6344)-
Robert Pietryszynnd.nd.273-
Sebastian Klimeknd.nd.5795)-
Przemysław Dąbrowskind.nd.6836)-
Dariusz Krzewinand.nd.6687)-
Tomasz Tarkowskind.nd.121-
Rafał Grodzickind.nd.5208)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:5 1381 3814 503199
Aleksandra Agatowska854254505-
Tomasz Karusewicz1 031356611-
Bartłomiej Litwińczuk754122241-
Sławomir Niemierka751199862199
Roman Pałac986378581-
Dorota Macieja501-nd.nd.
Paweł Surówka2619)7245510)-
Tobiasz Burynd.nd.70611)-
Przemysław Henschkend.nd.54212)-
Rada Nadzorcza, z czego:1 344-1 241-
Paweł Górecki131-nd.nd.
Alojzy Nowak154-120-
Marcin Chludziński133-119-
Agata Górnicka133-nd.nd.
Katarzyna Lewandowska115-nd.nd.
Robert Śnitko105-nd.nd.
Maciej Zaborowski146-143-
Bogusław Banaszak142-nd.nd.
Marcin Gargas18-167-
Aneta Fałek114-nd.nd.
Paweł Kaczmarek48-191-
Eligiusz Krześniak13-119-
Jerzy Paluchniak39-118-
Piotr Paszko13-119-
Radosław Potrzeszcz13-119-
Łukasz Świerżewski27-nd.nd.
Zbigniew Ćwiąkalskind.nd.3-
Zbigniew Derdziuknd.nd.2-
Dariusz Filarnd.nd.2-
Dariusz Kacprzyknd.nd.2-
Jakub Karnowskind.nd.2-
Aleksandra Magaczewskand.nd.2-
Maciej Piotrowskind.nd.2-
Piotr Walkowiaknd.nd.11-

1) w 2016 roku wynagrodzenie otrzymywał wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 600 tys. zł
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 276 tys. zł
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 111 tys. zł
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 332 tys. zł
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 55 tys. zł
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł
9) wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Dyrektora Grupy PZU do 12 kwietnia 2017 roku
10) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24 kwietnia 2016 roku – 31 października 2016 roku
11) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 371 tys. zł
12) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 312 tys. zł

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł)
  w tym premie i nagrody specjalne: w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego:2 8358014 031-
Paweł Surówka499214329-
Rodger Hodgkiss491214599-
Tomasz Kulik840103206-
Maciej Rapkiewicz446135208-
Michał Krupiński671)---
Andrzej Jaworski4922)135208-
Beata Kozłowska-Chyłand.nd.3293)-
Robert Pietryszynnd.nd.135-
Sebastian Klimeknd.nd.2084)-
Przemysław Dąbrowskind.nd.3685)-
Dariusz Krzewinand.nd.3606)-
Tomasz Tarkowskind.nd.8017)-
Rafał Grodzickind.nd.2808)-
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:3 0307062 332107
Aleksandra Agatowska509137272-
Tomasz Karusewicz604192329-
Bartłomiej Litwińczuk45566147-
Sławomir Niemierka539107599107
Roman Pałac604204313-
Dorota Macieja319-nd.nd.
Tobiasz Burynd.nd.3809)-
Przemysław Henschkend.nd.29210)-
Rada Nadzorcza, z czego:3---
Ryszard Wawryniewicz3-nd.nd.

1) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alior Banku w okresie 1 stycznia 2017 roku – 14 czerwca 2017 roku
2) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 149 tys. zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 119 tys. zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 138 tys. zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 179 tys. zł (PZU Życie)
6) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 30 tys. zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 150 tys. zł (Link 4)
8) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 200 tys. zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 168 tys. zł (PZU Życie)

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł)
Zarząd, z czego:701962
Paweł Surówka6254
Rodger Hodgkiss14436
Tomasz Kulik7676
Maciej Rapkiewicz107101
Małgorzata Sadurska15nd.
Michał Krupiński16279
Andrzej Jaworski13577
Beata Kozłowska-Chyłand.105
Robert Pietryszynnd.51
Sebastian Klimeknd.66
Przemysław Dąbrowskind.92
Dariusz Krzewinand.126
Tomasz Tarkowskind.48
Rafał Grodzickind.51
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:924605
Aleksandra Agatowska20197
Tomasz Karusewicz13851
Bartłomiej Litwińczuk15151
Sławomir Niemierka147171
Roman Pałac16893
Dorota Macieja119nd.
Tobiasz Burynd.60
Przemysław Henschkend.82

48.1.2 Wynagrodzenia w pozostałych spółkach Grupy PZU

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządów i rad nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie1 stycznia – 31 grudnia 2017 (w tys. zł)1 stycznia – 31 grudnia 2016 (w tys. zł)
Członkowie zarządów89 89844 857
Członkowie rad nadzorczych5 0892 748

Facebook Twitter Google Plus All