48.3 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2017 roku1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2016 roku
 Kluczowy personel kierowniczy1)Pozostałe pomioty powiązane2)Kluczowy personel kierowniczy1)Pozostałe pomioty powiązane2)
Składka przypisana brutto    
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych-4-3
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych)----
Przychody z tytułu prowizji-100 3)--
Koszty-2--
Należności - -
Zobowiązania----
Aktywa warunkowe----
Zobowiązania warunkowe----

1) Członkowie Zarządu PZU oraz Dyrektorzy Grupy PZU, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.
3) Przychody od Pekao TFI, PIM, Xelion za okres, gdy były jednostkami stowarzyszonymi.

Facebook Twitter Google Plus All